شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رشته های کارشناسی ارشد دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
   

رشته

مقطع تحصیلی

واحدهای

مشاهده

دانشجو

تغذیه

کارشناسی ارشد

درسی

جزئیات

 دانشجو

علوم و صنايع غذايي

کارشناسی ارشد

درسی

جزئیات

 دانشجو

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

درسی

جزئیات

 دانشجو

 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه کارشناسی ارشد درسی  جزئیات  دانشجو
بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارشناسی ارشد درسی  جزئیات  دانشجو
تغذیه بالینی کارشناسی ارشد درسی جزئیات دانشجو