يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شرکت های دانش بنیان

·         آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
·        
آیین نامه حمایت از حضور افراد وشرکتهای دانش بنیان در فن بازارها و نمایشگاههای بین المللی

·         اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

·         دستورالعمل اجرایی آیین نامه اجرایی بند(و) ماده 80
·         روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
·         دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

·         قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

·         قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

·         قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات - ریاست جمهوری

·         حمایت از طرحهای کارآفرینان - وزارت کار و امور اجتماعی

·       قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات - اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

·         خلاصه آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

·         خلاصه آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان شیوه نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر(تسهیلات شهید تهرانی مقدم)