يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مقدمه - دفتر ارتباط با صنعت

شرط اساسی در توسعه پايدار هر کشور وجود ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است.  با توجه به  رشد روز افزون تکنولوژی و وجود تغییرات شتاب دهنده در محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان ناچارند که  خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند. جهت  بکارگیری مطالعات انجام یافته در دانشگاه و تربیت دانشجویان کارا،  دفتر ارتباط با صنعت دانشکده تغذیه  که با همـت همکاران دانشکده، بخصوص معاونت محترم پژوهشی از اوايل سال 1393، به صورت مستقل فعاليت خود را آغاز نموده است، قصد دارد تا با بهره گيري از توان علمی و تخصصی دانشگاهيان گامهای موثرتری را در زمينه ارتباطات علمی و فناوری بردارد .بمنظور هدايت و راهبری ارتباطات ، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری ، برای همگان آشکار شود .در اين رابطه،  دانشکده در نظر دارد تا توانمـندي هـای را  در قـالب خـدمات آزمايشگاهی،  مشاوره ای ،  اجرای برنامه­های آموزشی مدون و انجام پروژه­های تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد دانشکده (موافقت نامه، تفاهم نامه ........) با صنایع به صورت مناسب در اختيار صاحبان صنايع و ارگان های خارج از دانشگاه قرار گيرد . همچنین با برگزاری دوره­های کارآموزی و کارورزی دانشجویان و بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان زمینه را برای  گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه فراهم آورد.