شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مسئولین
رئیس هسته: دکتر علی احسانی

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
درجه علمی: استاد
تلفن: 04133357584
ایمیل: ehsani@tbzmed.ac.ir


دبیر هسته: دکتر زهرا قاسم پور

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
درجه علمی: استادیار
تلفن: 345-04133357580
ایمیل: ghasempourz@yahoo.com


سرپرستان سابق مرکز :
دکتر عزیز همایونی راد
دکتر مریم ثقفی اصل
دکتر پروین دهقان
دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی


کارشناس هسته: آقای احمد آدمی
تلفن: 214-04133357580