شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 
   

رشته

مقطع تحصیلی

واحدهای

مشاهده

دانشجو

تغذیه

دکترا

درسی

جزئیات

دانشجو

سیاستهای غذا و تغذیه دکترا درسی جزئیات دانشجو
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) دکترا درسی جزئیات دانشجو