شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  کارگاههای برگزار شده توسط EDO دانشکده

 

كارگاه یک روزه توليد محتوا با نرم افزار ispring (کلیک نمایید)

کارگاه دو روزه با عنوان طراحی حرفه ای پرایمر و پروب (کلیک نمایید)

کارگاه یک روزه با عنوان آموزش سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی  Moodle(کلیک نمایید)