شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  توانمندی های دفتر ارتباط با صنعت

الف)  خدمات آزمايشگاهی

1- اندازه گيري   ویتامین ها و مواد معدنی ها  به شيوه فعال توسط دستگاه HPLC

2-  انجام آزمايشها با  ELISA  در آزمايشگاه

3-   اندازه گيري کمی و کيفی ريز مغذی ها

4- اندازه گيري فلزات سنگين

5-  اندازه گيري کمی و کيفی برخی سموم و مواد کنترل شده

6- اندازه گيري ويتامين ها و عناصر کمياب

7- ارزيابی و برآورد قابليتهای کاری افراد در بدو استخدام در مشاغل مختلف ( خصوصيات آنتروپومتريک و ...) با تجهيزات پيشرفته

8- ارزيابی  وضعیت تغذیه ای  بزرگسالان ، کودکان و شير خواران

 

ب ) خدمات آموزشي

1-     آموزش كليات برخورد با مسموميت ها و انواع مسموميت هاي دارويي و شيميايي و گياهي و غذايي به شكل برگزاري كلاسهاي آموزشي و كارگاههاي آموزشي و سمينار براي پزشكان عمومي و عموم
 

2-     برگزاري سمينارهاي آموزشي، برگزاري ‌ برگزاري كارگاه هاي آموزشي درزمينه علوم پزشکی و تغذیه
 

3-     تهيه فيلم ويدئو و CD هاي آموزشي، تهيه كتب آموزشي در زمينه بيماريهاي تغذیه ای.
 

4-      برگزاري كارگاههاي آموزشي، مشورتي  و برنامه ريزي جهت كليه سطوح دانشگاهي در زمينه تغذیه
 

5-     اجراي دوره هاي بازآموزي تغذیه و رژیم درمانی
 

6-      تدوين مطالب آموزشي ( كتب، مجلات، پمفلت و بروشورها ) جهت گروههاي خاص
 

7-      برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي، پژوهشي در سطوح محلی، ملي و منطقه اي
 

8-      برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي، كاربردي در زمينه علوم تغذيه و علوم صنايع غذايي - برگزاري كارگاه كنترل كيفيت مواد غذایی
 

9-      برگزاري كارگاه آناليز مقدماتي مواد غذایی
 

10- برگزاري كارگاه آناليز پيشرفته مواد غذایی
 

11- آموزش مراقبت از خود جهت پیشگیری از بیماری های مزمن
 

12- آموزش های تغذیه ای  جهت پيشگيري از سرطان
 

13-  آموزش مهارتهاي علمي ، آزمايشگاهي
 

14- برگزاري كارگاههاي آموزشي HACCP _ GHP _ GMP _ ايزو 9000 _ ايزو 22000-  ايزو 22003 _ ايزو 17025


15-
آموزش مسئولين فني توليد و آزمايشگاهي شاغل در صنايع غذايي
 

16- اجراي دوره هاي آموزشي زبان انگليسي در كليه سطوح از مقدماتي تا پيشرفته
 

17- اجراي دوره هاي آموزشي ترجمه بويژه در متون پزشكي
 

18- باز آموزي و آموزشهای ضمن خدمت مديريت تغذیه در بحران
 

19-  طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي شير مادر و نحوه تغذیه شیر خواران
 

20-  طراحي و اجراي كارگاههاي روش تحقيق مبتدی و پيشرفته
 

21-  آموزش به کليه سطوح سنی در خصوص مراقبت از خود در پيشگيری از بیماری مزمن
 

22- مسموميت های غذایی  و تداخل دارو غذا و آموزش نحوه مراقبت از آنان
 

23- آموزش در زمينه تغذیه کارگران در صنايع غذايي
 

24-  برگزاری کارگاه پرونده نويسي و نسخه نويسي

 

ج)  خدمات مشاوره اي

1-    مشاوره  در کاربردی کردن و سهولت اجرای طرح هاي پژوهشي

2- مشاوره پژوهشی ،آماری و متدولوژی تحقيقات کاربردی

3-  انجام مشاوره هاي تحقيقاتي با ساير دانشگاهها ( مراكز تحقيقاتي ) و شركت هاي صنایع غذایی

4- - مشاوره در امور تغذيه

5-  مشاوره در زمينه فرمولاسيون و كنترل كيفي در صنايع غذايي

6- مشاوره و اجراي طرح هاي توليد نوشابه هاي مغذي و نانهاي فرآوري شده

7- ارائه مشاوره تغذيه اي براي سازمانها و صنايع كشور

8- ارائه مشاوره علمی و توانمند سازی & D    Rواحد های توليدی

9 - ارائه مشاوره به صاحبان صنايع جهت تغييرات در محيط کار و تجهيزات و ارائه راهکارهای مختلف به منظور  افزايش بازدهی کاری واحدهای توليدی

 

د) خدمات مطالعاتي و پژوهشي

1- مطالعات بالينی فرموله های غذایی  

2- انجام تحقيقات مرتبط با صنايع بخصوص صنعت غذایی

3- انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه بررسي اثر فرموله های غذایی جديد در درمان بیماری های مزمن نظیر دیابت، قلبی و عروقی، چاقی

4- انجام مطالعات حيوانی

5-   پژ وهش در زمينه بيماريهاي منتقله  از راه غذا، شامل : بررسي اتيولوژيك اپيدمي هاي اسهال حاد و بررسي سلامت غذا

6-  انجام طرح های تحقيقاتی مشترک با صنايع غذايي

7-  انجام تحقيقات در خصوص فرآورده های غذائي جديد

8- مطالعه در خصوص غنی سازی مواد غذائی و بررسی الگو های مصرفی غذائی

9- پژوهش در زمينه نقش صنايع غذايي و فرآورده های آن در سلامت جامعه