شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آیین نامه های اداری دانشکده تغذیه و علوم غذایی
 

آیین نامه های اداری و مالی

انواع استخدام

استخدام در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به يكي از حالات زير امكان پذير است:

الف _ استخدام قرار دادي (پيماني)

ب _ استخدام رسمي آزمايشي

 

الف _ استخدام قراردادي (پيماني)

استخدام قراردادي اعضاي هيأت علمي به يكي از سه صورت زير ممكن است:

1- استخدام قراردادي فقط به منظور به كارگيري تا بررسي و اعلام مجوز استخدام رسمي آزمايشي حداكثر ظرف مدت يك سال.

2- استخدام قراردادي به منظور گذراندن دوره سربازي به عنوان عضو هيأت علمي.

3- استخدام قراردادي موقت حداكثر به مدت شش ماه

 

ماده 1 – دانشگاهها مجازند كه اعضاء هيأت علمي مورد نياز خود را پس از تأييد كميته گزينش استاد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط معتبر، رأساً به صورت قراردادي و به مدت يك سال استخدام كنند و در طول اين مدت كميته مركزي گزينش استاد موظف است كه به پرونده اين اشخاص رسيدگي كند و صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان را براي استخدام رسمي به دانشگاههاي مربوط اعلام نمايد. [1]

تبصره 1: مدت قرار داد و تمديد آن حداكثر از مدت 2 سال تجاوز نخواهد كرد.

تبصره 2: اگر تأييديه هيأت مركزي گزينش استاد پس از يك سال از تاريخ تشكيل پرونده در آن هيأت به دانشگاه واصل نشود تأييديه كميته گزينش استاد دانشگاه كفايت خواهد نمود.

ماده 2 – استخدام قراردادي به منظور گذراندن دوره سربازي بر اساس آئين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به خود بوده و پس از پايان دوره خدمت و تعهد خدمت اضافي مربوط، قابل تمديد نمي باشد.

ماده 3 – افرادي كه مي خواهند به عنوان عضو هيأت علمي خدمت دوره سربازي را در يكي از مراكز آموزش عالي يا تحقيقاتي بگذرانند بايد درخواست همكاري خود و كليه مدارك مورد نياز كه در پرسشنامه هيأت مركزي گزينش استاد مخصوص داوطلبان استخدام در هيأت علمي ذكر شده است و به همراه فرم اطلاعات گروه آموزشي متقاضي و فتوكپي دفترچه آماده به خدمت به دانشگاه يا مؤسسه آموزشي عالي يا تحقيقاتي مورد نظر و يا حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند.

تبصره: اعلام نيازها بايد به صورت ساليانه پيش بيني شده و حداكثر تا خردادماه هر سال به دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شود.

ماده 4 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا تحقيقاتي حداكثر يك ماه پس از ارائه درخواست توسط متقاضيان ضمن بررسي و تائيد صلاحيتهاي علمي و عمومي اوليه داوطلب كليه مدارك وي را به معاونت آموزشي وزارت متبوع ارسال دارند. ضمناً ضروري است كه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و يا تحقيقاتي مربوط جهت گزينش علمي و عمومي نهايي نسبت به تشكيل پرونده متقاضيان در هيأت مركزي گزينش استاد اقدام نمايد گزينش نهايي بايد حداكثر ظرف يك سال انجام پذيرد.

ماده 5 - پس از بررسي و تائيد مدارك ارسالي توسط معاونت آموزشي و وزارت، دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مي تواند شخص متقاضي را به كار بگمارد.

ماده 6 – متقاضيان عضويت در هيأت علمي موضوع قانون موظفند تعهد محضري بسپارند كه علاوه بر خدمت دوره سربازي مدت خدمت باقيمانده را در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط به انجام برسانند و مدت خدمت اين افراد به طور كلي بين 2 تا 4 سال خواهد بود.

ماده 7 – لازم است دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي فرم گزارش عملكرد فرد متقاضي استفاده از طرح خدمت سربازي را در پايان هر نيمسال تحصيلي تكميل و به حوزه معاونت آموزشي وزارت ارسال دارد. در صورتيكه يك ترم به پايان مدت خدمت تعهد عضو هيأت علمي موضوع قانون باقيمانده است و مؤسسه مربوط با استخدام رسمي آزمايشي وي پس از پايان مدت خدمت موافق است ضمن ارسال گزارش عملكرد و فعاليتهاي نامبرده مراتب را به حوزه معاونت آموزشي و وزارت جهت اقدام لازم اعلام نمايد.

ماده 8 – استخدام متقاضيان طرح سربازي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي منحصراً پس از ابلاغ معاونت آموزشي وزارت و به صورت پيماني انجام پذيرد. و در صورتيكه دانشگاهها بدون اخذ مجوز اقدام به استخدام مشمولين نمايند وزارتخانه مسئول پيامدهاي آن نظير غيبت يا عدم احتساب خدمت سربازي آنان نخواهد بود.

ماده 9 – متقاضيان موضوع قانون كه مدتي از خدمت سربازي را در ارگانهايي چون سپاه و جهاد سازندگي و ... انجام داده اند در صورتيكه مدت خدمت اينگونه افراد مورد پذيرش ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي واقع گردد محاسبه و معادل آن از خدمت وظيفه كسر خواهد شد.

ماده 10 – افرادي كه خدمت سربازي آنها به پايان مي رسد موظفند فعاليت آموزشي خود را تا پايان نيمسال تحصيلي ادامه دهند.

ماده 11 – به اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي به ازاء خدمت سربازي كلاً يك پايه ترفيع داده مي شود.

ماده 12 – پرداخت حقوق و مزايا و ساير امور مربوط به افرادي كه با استفاده از طرح سربازي مشغول به خدمت مي باشند مطابق اعضاي هيأت علمي پيماني مي باشد.

ماده 13 – در صورت تأخير غيرموجه بيش از ده روز متوالياً يا متناوباً مراتب مي بايد به وزارتخانه متبوع اطلاع داده شود تا نسبت به معرفي نامبردگان جهت گذراندن بقيه خدمت در ارتش اقدام گردد.

ماده 14 – هيأت مركزي گزينش استاد مي تواند براي انجام خدمات آموزشي و يا پژوهشي دانشگاهها از اتباع بيگانه صلاحيتدار با رعايت قوانين و مقررات راجع به كار اتباع بيگانه در ايران به طور موقت و بدون تعهد استخدام رسمي به صورت پيماني استفاده نمايد.

ماده 15 – انتصاب اعضاي پيماني تمام وقت هيأت علمي به سمتهاي مديريت آموزشي و پژوهشي دانشگاه موكول به آن است كه عضو مزبور حداقل 3 سال سابقه خدمت علمي داشته باشد.

ماده 16 – استخدام اعضاء پيماني هيأت علمي به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و به حكم رئيس دانشگاه خواهد بود.

ماده 17 – عدم حضور اعضاء پيماني هيأت علمي در محل كار كه توسط دانشگاه تعيين مي شود در صورتيكه از يك هفته تجاوز كند و مسبوق به اجازه قبلي و يا مستند به عذر موجه نباشد ترك خدمت محسوب مي شود و دانشگاه مي تواند قرارداد آنان را از تاريخ ترك خدمت فسخ كند.

تبصره: اعضاء هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند چنانچه بيش از دو جلسه در طي مدت قرارداد بدون اجازه قبلي يا عذرموجه غيبت نمايند، دانشگاه مي تواند قرارداد آنان را فسخ نمايد.

ماده 18 – انعقاد هرگونه قرارداد اعم از پيماني يا حق التدريس يا ... با بورسيه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا تعيين محل خدمت آنان كه از طريق دفتر نظارت و سنجش آموزش انجام مي پذيرد ممنوع مي باشد.

ب _ استخدام رسمي _ آزمايشي

ماده 19 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند افرادي كه صلاحيت عمومي آنان توسط هيأت مركزي گزينش استاد و صلاحيت علمي آنان توسط هيأت مميزه مركزي مورد تائيد قرار گرفته است و از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي مي شوند را به عنوان عضو هيأت علمي رسمي _ آزمايشي استخدام نمايند.

تبصره: افراد مذكور چنانچه به يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مستقر در تهران معرفي شوند موظف به انجام خدمت 1 الي 2 نيمسال در دانشگاههاي مناطق محروم خواهند بود.

ماده 20 – مدت خدمت رسمي _ آزمايشي 2 الي 5 سال مي باشد و دانشگاه مكلف است در فاصله مذكور قطعيت استخدامي عضو را از نظر قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت روشن كند. قطعيت استخدام افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند، در پايان دوره آزمايشي به پيشنهاد مدير گروه و با تائيد رئيس دانشكده يا مؤسسه، به حكم رئيس دانشگاه تحقق خواهد يافت كه در اين صورت دوره آزمايشي جزء دوران خدمت رسمي آنان محسوب مي شود. افرادي كه ضمن دوره آزمايشي صالح براي خدمت در مرتبه مورد نظر تشخيص داده نشوند به خدمت آزمايشي آنها خاتمه داده خواهد شد.

 

دستورالعمل اجرايي تمديد قرارداد اعضاي هيأت علمي پيماني

به منظور ايجاد هماهنگي بين دانشكده هاي مختلف در ارزيابي فعاليت اعضاي هيأت علمي پيماني براي تمديد قرارداد و براي سهولت بررسي پرونده ها، دستورالعمل حاضر به شرح ذيل تصويب مي شود.

 

ماده يك: مراحل اجرائي

1-1- كليه اعضاء هيأت علمي پيماني و حق التحقيق موظفند در طي فاصله زماني اول اسفند ماه هر سال لغايت پايان روز بيستم فروردين ماه سال بعد كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي سالانه خود را در قالب فرم مصوب به همراه مستندات موضوع ماده سه به كميته ارتقاء دانشكده تحويل نمايند.

2-1- عدم تحويل فرم يا مدارك لازم به منزله انصراف عضو هيأت علمي از ادامه همكاري با دانشگاه تلقي خواهد شد.

3-1- كميته ارتقاء دانشكده بعد از اخذ مدارك، پرونده متقاضيان را جهت بررسي و تاييد شوراي گروه به گروه مربوطه ارسال مي نمايد و شوراي گروه موظف است حداكثر تا پايان فروردين هر سال نظريه نهايي خود را اعلام نمايد.

4-1- كميته ارتقاء پس از اخذ نظر شوراي گروه، نظر خود را حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه هر سال نسبت به امتيازبندي و تمديد يا عدم تمديد قرارداد اعلام خواهد كرد و سريعاً پرونده را به همراه مستندات به هيأت مميزه دانشگاه ارسال خواهد نمود.

تبصره 1 – فرمهاي تكميل شده عضو هيأت علمي در صورت تاييد يا عدم تاييد هر يك از مراجع دانشكده اي، بهمراه امتيازات مربوطه به هيأت مميزه ارسال مي شود.

5-1- كميته هاي تخصصي هيأت مميزه پس از وصول پرونده ها حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به تمديد يا عدم تمديد قرارداد اعضاء اظهارنظر خواهند كرد.

6-1- معاونت اداري و مالي دانشگاه كليه مطالبات اعضاء هيأت علمي را تا پايان خردادماه پرداخت خواهد نمود.

7-1- قرارداد كليه اعضاء هيأت علمي كه كمتر از دو نيمسال تحصيلي فعاليت آموزشي و پژوهشي داشته اند بدون بررسي تمديد خواهد شد.

 

ماده دو: ضوابط

1-2- ملاك ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء آئين نامه ارتقاء مي باشد.

2-2- كليه فعاليتهاي پژوهشي در طول يك سال جهت كسب حداقل امتياز ماده دو ملاك ارزيابي خواهد بود.

3-2- تدريس اعضاء هيأت علمي در طول نيمسال دوم سال قبل منتهي به تابستان و نيمسال بعد از آن ملاك ارزيابي خواهد بود. در زمينه راهنمائي و مشاوره پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي تمام طول سال ملاك خواهد بود.

4-2- كسب حداقل 15 نمره از ارزشيابيهاي دانشجوئي دفتر نظارت و ارزشيابي دانشگاه در دو نيمسال مورد نظر كه در صورت عدم ارائه ارزشيابيهاي جديد، ملاك سنجش ارزشيابيهاي قبلي خواهد بود.

5-2- كسب حداقل 4 امتياز از مجموع ماده يك آئين نامه ارتقاء براي هر سال (غير از بند 1-1).

6-2- كسب حداقل 4 امتياز از مجموع ماده دو آئين نامه ارتقاء براي هر سال (غير از بند 9-2 و 12-2).

7-2- كسب حداقل 12 امتياز از مجموع ماده يك و دو آئين نامه ارتقاء براي هر سال (غير از بند 1-1 ، 9-2 و
12-2).

تبصره 2: در طي دو سال اول خدمت اعضاء هيأت علمي پيماني حداقل امتياز رديف 6-2 به 2 كاهش يافته و حداقل امتياز رديف 7-2 حذف مي گردد.

تبصره 3: در صورتيكه عضو هيأت علمي از بند 7-1 جهت تمديد قرارداد پيماني استفاده كرده باشد سقف دو سال موضوع تبصره دو به يكسال كاهش مي يابد.

تبصره 4: در محاسبه امتيازات پژوهشي، پذيرش قطعي مقالات در مجلات معتبر به هر تعداد مورد قبول است.

تبصره 5: امتيازات مازاد بر 4 از مجموع فعاليتهاي ماده دو آئين نامه ارتقاء در صورت كسب حداقل امتياز رديف 7-2 براي سال بعد ذخيره خواهد شد.

تبصره 6: در صورتيكه متقاضي در دو سال موفق به كسب حداقل امتيازات لازم نشود به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده خواهد شد.

تبصره 7: كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي كه در خارج از دانشگاه به انجام رسيده بايد با موافقت قبلي دانشگاه بوده باشد.

 

ماده سه: مدارك ارسال شده توسط دانشكده

1-3- فرم تكميل شده تمديد قرارداد

2-3- كليه مستندات فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

3-3- ارائه گواهي براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خارج از دانشگاه به انضمام موافقت قبلي دانشگاه.

4-3- تصوير ارزشيابيهاي دانشجويي

اين دستورالعمل در 3 ماده و 7 تبصره در پنجاه و چهارمين جلسه از دوره دوم هيأت مميزه دانشگاه مورخ 22/12/79 به تصويب رسيد و مقرر شد از ابتداي سال 1381 اجرا شود.

 

* كليه پستهاي مديريت كه بايد به اعضاي هيأت علمي دانشگاه محول شود حتي الامكان به اعضاي تمام وقت هيأت علمي دانشگاه واگذار مي شود. اينگونه پستها و همچنين پستهائي كه براي تصدي آنها مي توان از اعضاي رسمي هيأت علمي استفاده نمود در سازمان تفصيلي دانشگاه تعيين خواهد شد. تصدي بيش از يك پست سازماني علاوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه ممنوع است.

* دانشگاه مي تواند به اشخاصي كه در رشته اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات بزرگي به عالم انسانيت كرده باشند عنوان استادي افتخاري اعطاء كند. استاد افتخاري مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه نمي باشد.

 

 

1. با توجه به تفويض اختيار هيأت مركزي گزينش استاد از تاريخ 6/3/81، كميته گزينش استاد دانشگاه در كليه مراحل استخدام رساً پرونده را بررسي و در خصوص صلاحيت عمومي متقاضي اظهار نظر مي نمايد.

چكيده اي از قوانين آموزشي ويژه اعضاء هيئت علمي

دانشكده بهداشت و تغذیه تبريز

شاغلين خدمات پژوهشي و آموزشي دانشگاه، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ناميده مي شوند و مراتب خدمات آنان عبارتند از:

1- مربي

2- استادياري

3- دانشياري

4- استادي

هر يك از اعضاي هيأت علمي ، عضو يك گروه آموزشي يا پژوهشي مي باشند.

 

شرايط عمومي ورود به خدمت

شرايط عمومي استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه به قرار زير است:

الف _ تابعيت ايران

ب _ انجام خدمات وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني

ج _ عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي كه مستلزم محروميت از استخدام دولتي باشد.

د _ صلاحيت اخلاقي براي تصدي مقامات دانشگاهي.

دانشگاه مي تواند براي انجام خدمات آموزشي و يا پژوهشي از اتباع بيگانه صلاحيتدار به صورت پيماني استفاده كند و يا با رعايت مقررات راجع به كار اتباع بيگانه در ايران خدمات آنها را به طور موقت و بدون تعهد استخدام رسمي خريداري كند. تشخيص صلاحيت اين قبيل اشخاص با دانشگاه است.

 

شرايط اختصاصي ورود به خدمت

دانشگاه اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را كه حداقل داراي مدرك دكتري باشند به استخدام رسمي در مي آورد و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است براي تأمين اعضاي هيأت علمي مورد نياز دانشگاه اولويت قايل شود.

الف _ استادياران: از ميان اشخاصي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند.

1- دارا بودن درجه دكتري و در صورت لزوم مدارك تخصصي

2- تسلط به يك زبان خارجي

براي رشته هايي كه داراي مدارك علمي نمي باشند و نيز در شرايط استثنايي، هيأت مميزه مي تواند معادل مرتبه استادياري را براي دانشمندان ، محققين، فضلا و صاحبنظران تعيين نمايد.

ب _ دانشياران: از ميان اشخاصي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند:

1- داشتن درجه دكتري و در صورت لزوم مدارك تخصصي

2- داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت آموزشي و يا پژوهشي در مقام استادياري و يا معادل آن در مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي مورد قبول دانشگاه.

3- تسلط به يك زبان خارجي ديگر در حدي كه براي استفاده از آثار و مدارك علمي كافي باشد.

داوطلباني كه به تشخيص هيأت مميزه داراي آثار علمي و تأليفات و تحقيقات ارزنده و مقالات تحقيقي منتشر شده در مجلات علمي معتبر هستند حق تقدم خواهند داشت.

ج _ استادان: از ميان دانشياراني كه حداقل 5 سال تمام عملاً و به نحوه رضايت بخش در مرتبه دانشياري خدمت كرده و داراي تأليفات و تحقيقات علمي و مقالات تحقيقي منتشره در مجلات علمي مورد قبول دانشگاه و همچنين فعاليتهاي علمي در مجامع و سازمانهاي تحقيقي يا بين المللي باشند انتخاب مي گردند.

علاوه بر شرايط علمي مندرج در بندهاي الف و ب و ج، هيأت مميزه دانشگاه مي تواند براي برخي رشته ها به تناسب موضوع، شرايط اختصاصي ديگر نظير سابقه كار علمي، آثار علمي، قبولي در امتحان كتبي، مصاحبه و امتحان عملي (آزمايش، باليني، تدريس و ...) را در نظر بگيرد.

دانشگاه مي تواند ايرانياني را كه در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات علمي در رشته مورد نظر مورد تأييد دانشگاه باشد و به يكي از مراتب استادياري يا دانشياري يا استادي نائل شده و حداقل يك سال به تصديق مؤسسه محل خدمت بطور رضايتبخش در آن سمت خدمت كرده باشند به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس دانشكده يا مؤسسه و هيأت مميزه و تصويب رئيس دانشگاه در همان مرتبه به خدمت بپذيرد. سوابق و سئوات تدريس يا تحقيق اين قبيل اشخاص را مي توان در هر يك از مراتب مذكور فقط در تعيين پايه و ارتقاء به مرتبه بالاتر منظور نمود.

هرگاه دانشگاه يا مؤسسه عالي آموزشي يا پژوهشي محل خدمت سابق اين قبيل افراد و دانشگاه مشمول مقررات بازنشستگي واحدي باشند سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي نيز محسوب خواهد شد.

در صورتيكه داوطلبان ورود به خدمت در هيأت علمي دانشگاه مستخدم رسمي دولت باشند ورود به خدمت آنان با رعايت شرايط مربوط منوط به موافقت سازمان محل خدمت آنان خواهد بود.

 

 

شرح وظايف اعضاي هيأت علمي

مسئوليت اساسي آموزش نظري و عملي و پژوهشي و راهنمايي دانشجويان به عهده اعضاي هيأت علمي دانشگاه مي باشد.

اعضاي هيأت علمي تمام وقت مجاز نيستند در خارج از دانشگاه به خدمت ديگري مشغول شوند مگر آنكه خدمت از طريق دانشگاه به آنان محول شود. عدم رعايت اين اصل تخلف محسوب مي شود.

تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاي هيأت علمي كه سمت اجرايي در داخل دانشگاه و يا وزارتين (علوم، تحقيقات و فناوري _ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) بعهده ندارند 8 واحد نظري مي باشد. ساير وظايف آنان عبارتست از پژوهش، راهنمايي و پاسخگويي به سئوالات دانشجويان و سرپرستي و انجام امور مربوط به كارآموزي و كارورزي دانشجويان، راهنمايي پايان نامه ها، خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده سازي آنها و يا عمليات صحرايي، حضور در شوراها و كميته ها و هيأت هاي ممتحنه و قبول دعوت مربوط به دانشگاه يا دانشكده ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دانشگاه و ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و رئيس دانشكده و يا رئيس دانشگاه محلول مي شود.

اعضاي هيأت علمي تمام وقت كه طرحهاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي نمايند بنا به پيشنهاد مدير گروه و تائيد رئيس دانشكده و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش موظف آنان از 4 واحد كمتر نباشد.

واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي كه سمتهاي اجرايي دارند:

 

الف _ سمتهاي اجرايي مصوب (پستهاي ستاره دار)

 

رديف

سمت اجرايي مصوب

واحد موظف

1

رئيس دانشگاه

1

2

معاونين دانشگاه

2

3

معاون وزير

0

4

مشاورين، مديران و معاونين ادارات كل وزارت متبوع با توجه به ميزان فعاليت تعيين شده با نظر وزير و يا معاونين مربوطه

5-2

5

رؤساي دانشكده ها و مؤسسات پژوهشي وابسته

حداقل 3

6

معاونين دانشكده ها و مؤسسات پژوهشي وابسته

حداقل 4

7

مديران ستادي

حداقل 4

8

رؤساي بخش

حداقل 5

9

مديران گروه

حداقل 6

ب_ سمتهاي اجرايي غير مصوب

رديف

سمت اجرايي غيرمصوب

واحد مؤظف

1

مديريت روابط بين الملل

4

2

مديريت امور هيأت علمي

4

3

مديريت مركز مشاوره دانشجويي

6

4

مديريت سفارشات خارجي

4

 

 

اعضاي هيأت علمي نمي توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند، دانشگاه مي تواند وظايف اعضاء هيأت علمي را به طور موقت در موارد مرخصي، مأموريت و بيماري به ساير اعضاء هيأت علمي ارجاع نمايد.

ساعات خدمت مؤظف اعضاي هيأت علمي 40 ساعت در هفته است.

عضو هيأت علمي بايد موارد زير را در برنامه هفتگي خود لحاظ نمايد:

1- ساعات تدريس

2- ساعاتي را كه براي پاسخگويي به سئوالات درسي و رسيدگي به پايان نامه تحصيلي و مشاوره و راهنمايي در نظر گرفته مي شود.

3- اوقاتي را كه در جلسات رسمي دانشگاه يا وزارت متبوع شركت مي كند.

4- ساعتي را كه به منظور اجراي طرحهاي تحقيقاتي در نظر مي گيرد.

5- ساعاتي را كه به منظور انجام وظايف اجرايي محوله اختصاص مي دهد.

هرگاه رئيس دانشگاه به نحوي از انحاء از ركود علمي و عدم كفايت و صلاحيت هر يك از اعضاء هيأت علمي دانشگاه براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي محوله مطلع گردد كميسيوني مركب از سه نفر از استادان كه صلاحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي را دارند ترتيب خواهد داد تا تحقيق بعمل آورند. گزارش كميسيون مذكور بطور محرمانه خواهد بود و در صورتيكه اين گزارش حاكي از ركود علمي عضو يا عدم كفايت و يا صلاحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد رئيس دانشگاه مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت مميزه دانشگاه ارجاع مي نمايد و جنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليتهاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات لازم از او ركود علمي و يا عدم كفايت عضو را محرز دانست به خدمت دانشگاهي او خاتمه داده مي شود.

مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها (مصوب 26/12/64 هيأت وزيران)

ماده 1 – رسيدگي به تخلفات هيأت علمي توسط هيأتهاي رسيدگي انتظامي انجام مي گردد و اين هيأتها عبارتند از:

1- هيأت بدوي

2- هيأت تجديد نظر

ماده 2 - هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و مؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي كشور و حتي الامكان از همان دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل و براي مدت دو سال به وسيله رئيس دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي شوند.

ماده 3 – در هر يك از دانشگاهها يا چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يك هيأت تجديد نظر تشكيل مي شود. اين هيأت داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل است كه از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسات مذبور به مدت دو سال به وسيله وزير علوم، تحقيقات و فناوري تعيين و منصوب مي شوند.

 

مرخصي ها

الف _ انواع مرخصي

مرخصي اعضاي هيأت علمي به سه دسته تقسيم مي شود:

1- مرخصي استحقاقي

2- مرخصي استعلاجي

3- مرخصي بدون حقوق

 

1_ مرخصي استحقاقي

مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي و رسمي قطعي دو ماه در سال به نسبت ايام خدمت خواهد بود كه استفاده از آن علي الاصول در تابستان بوده و صدور حكم مرخصي موكول به آن است كه طبق تائيد مدير گروه برنامه هاي محوله را تكميل نموده باشند.

در ايام مرخصي اعضاي هيأت علمي حقوق و فوق العاده هاي مربوط پرداخت خواهد شد.

مرخصي استحقاقي سالانه اعضاي هيأت علمي پيماني يك ماه مي باشد.

 

2- مرخصي استعلاجي

هرگاه عضو هيأت علمي بيمار شود بطوريكه آن بيماري مانع از خدمت وي گردد بايد بلافاصله به دانشكده يا مؤسسه متبوع اطلاع دهد و گواهي پزشك معالج را از طريق دانشكده يا مؤسسه مربوط به امور اداري دانشگاه ارسال نمايد. امور اداري دانشگاه مكلف است گواهي پزشك معالج عضو مذكور را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد دانشگاه ارسال نمايد و در صورتيكه مفاد گواهي مورد تائيد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

هرگاه گواهي پزشك معالج از لحاظ عدم توانايي عضو هيأت علمي به انجام دادن خدمت يا مدت معذوريت مورد ترديد پزشك معتمد باشد شخصاً عضو مذبور را معاينه و از طريق مقتضي حقيقت را احراز خواهد نمود.

در صورتيكه پزشك معتمد گواهي پزشك معالج را تأييد نكند، نظر خود را به عضو و امور اداري دانشگاه اعلام خواهد كرد. اگر عضو به نظر پزشك معتمد معترض باشد اختلاف به كميسيون پزشكي اعلام ارجاع مي شود و تا وقتي كه نظر كميسيون پزشكي اعلام نگرديده، عضو بايد طبق نظر پزشك معتمد عمل كند.

تشخيص ابتلاء به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت عضو هيأت علمي به عهده كميسيون پزشكي است. حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمديد خواهد بود.

به عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد تا 4 ماه حقوق و فوق العاده هاي مربوطه و در صورتيكه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج مرخصي استعلاجي وي بيش از 4 ماه باشد در مدت زائد بر 4 ماه به شرط آنكه بيماري به نحوي او را از كار كردن به عللي چون نقص عضو باز ندارد فقط حقوق پرداخت مي گردد.

مرخصي استعلاجي عضو هيأت علمي در صورتيكه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات قابل تمديد است.

حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي نيست.

به بانوان باردار براي هر بار زايمان تا سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي شود. معذوريت زايمان جزو مرخصي استعلاجي محسوب و تشخيص تاريخ شروع آن به عهده پزشك معالج خواهد بود.

حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

 

3- مرخصي بدون حقوق

استفاده از مرخصي بدون حقوق مختص عضو رسمي است و موقوف به اختتام دوره آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود:

1- عضو هيأت علمي پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العلاج تشخيص داده نشود.

2- احتياج عضو براي استفاده از مرخصي بدون حقوق و به تشخيص دانشگاه مسلم شود.

عضو هيأت علمي بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوط به دانشكده يا مؤسسه متبوع ارسال نمايد. دانشكده يا مؤسسه تصميم لازم را در اين باره اتخاذ و در صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق به امور اداري دانشگاه پيشنهاد مي نمايد.

 

ب _ بازخريد و ذخيره مرخصي

مرخصي استحقاقي سالانه جز در موارد ذيل قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود:

1- مازاد ايام تعطيلات نوروزي نسبت به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري جزء مرخصي ساليانه اعضاي هيأت علمي محسوب مي شود. به استثناي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي نقاط محروم و جديدالتأسيس به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

2- اعضاي هيأت علمي كه شخصاً از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در تابستان استفاده ننمايند حداكثر نصف مدت مرخصي استفاده نشده آنان در صورت ارائه دليل قانع كننده به تشخيص رئيس دانشكده قابل استفاده در طول سال تحصيلي بعد خواهد بود. به شرط آنكه به برنامه هاي آموزشي دانشكده يا مؤسسه مربوط لطمه نزند و در هر صورت مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره براي سالهاي بعد از آن يا بازخريد نمي باشد.

3- در مواردي كه دانشگاه به دليل نياز به وجود عضو هيأت علمي براي انجام وظيفه اي كه از طرف دانشگاه به وي محول شده يا مي شود در مدت تابستان با درخواست استفاده عضو از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي موافقت ننمايد، مرخصي استحقاقي وي كه به علت عدم موافقت رئيس دانشگاه استفاده نشده حداكثر تا يك ماه بازخريد و مازاد آن حداكثر تا 15 روز ذخيره خواهد شد. مشروط بر اينكه در هر سال ميزان بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي از 20 درصد كل اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه تجاوز ننمايد. در صورتيكه مرخصي عضو طبق اين مصوبه بازخريد نگردد، چنانچه مرخصي ذخيره شده از 4 ماه تجاوز ننموده باشد، مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره خواهد بود.

4- مدت مرخصي اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه كه تصدي پستهاي مديريت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه را به عهده دارند حداكثر 2 ماه در سال مي باشد و در صورتيكه اعضاي هيأت علمي متصدي پستهاي مديريت اداري و پشتيباني باشند مدت مرخصي آنان يك ماه در سال خواهد بود.

5- اعضاي هيأت علمي رسمي مي تواند با موافقت رئيس دانشكده و به شرط آنكه به برنامه هاي آموزشي دانشكده مربوط لطمه نزند از مرخصي سالانه و مرخصي ذخيره شده در هر سال تحصيلي حداكثر 4 ماه استفاده نمايند.

6- اعضاي هيأت علمي نمي توانند بيش از 4 ماه ، مرخصي ذخيره نمايند.

7- استفاده از رديفهاي 2 و 3 اين بند بايد مبتني بر صدور حكم مقامات مجاز دانشگاه باشد و در غير اين صورت مرخصي هيأت علمي استفاده شده تلقي خواهد شد.

8- چنانچه عضو هيأت علمي بنا به دعوت دانشگاه براي تدريس در كلاسهاي تابستاني بار كامل آموزشي را بدون دريافت حق التدريس تقبل نمايد مشمول رديف 3 خواهد بود.

9- در مواردي كه عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي تابستاني نياز به مرخصي استعلاجي يا زايمان دارد با تشخيص واحد و تصويب رئيس دانشگاه حداكثر نصف مرخصي استحقاقي وي ذخيره خواهد شد.

براي بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي با رعايت مقررات مربوط فقط حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده مخصوص عضو قابل پرداخت است.

 

ج _ ساير مقررات مربوط به مرخصي

1- در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روز حساب مي شود.

2- روزهاي تعطيل كه حين مرخصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي شود.

3- حقوق و فوق العاده هاي مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت است.

4- عدم حضور عضو هيأت علمي در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد شد.

· بيماري او

· صدمات ناشي از حوادث كه به او، پدر يا مادر و يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد/

· بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان

· فوت خويشاوندان تا درجه 2 از طبقه 2

· دارا شدن فرزند

· ازدواج او يا فرزندش

تشخيص صحت و سقم جهات ادعاي عضو هيأت علمي به عهده رئيس دانشكده يا مؤسسه است. در صورتيكه ادعا تصديق شود غيبت عضو مذكور حسب علت جزو مرخصي استحقاقي يا استعلاجي وي محسوب و پيشنهاد لازم جهت صدور حكم به امور اداري دانشگاه ارسال خواهد شد.

حق محروميت از مطب و طرح توسعه فعاليتهاي آموزشي _ پژوهشي (طرح تمام وقت)

به منظور استفاده مفيدتر از خدمات و توانمنديهاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني از طريق حضور و فعاليتهاي بيشتر در دانشگاه طرح محروميت از مطب براي اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم پايه پزشكي و طرح تمام وقت براي ساير اعضاي هيأت علمي طبق ضوابط ذيل اجرا مي گردد:

دستورالعمل و ضوابط اجرايي طرح محروميت از مطب و طرح تمام وقت هيأت علمي دانشگاه مصوبه 27/3/80 هيأت رئيسه دانشگاه.

 

ماده 1) هدف:

استفاده مفيدتر از خدمات و توانمنديهاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني از طريق حضور و فعاليت بيشتر در دانشگاه.

 

ماده 2) شرايط استفاده از طرح

بند 1 _ حداقل 40 ساعت حضور فيزيكي در دانشكده در هفته

تبصره 1 _ به ازاي هر واحد معادل اجرايي مصوب 5/1 ساعت و مسئوليت با حكم انشايي 1 ساعت به حداقل ساعت حضور در دانشگاه اضافه مي شود.

تبصره 2 _ حداقل ساعات موظف حضور براي مربيان مأمور به تحصيل نيز 40 ساعت در هفته است. براي مربيان مأمور به تحصيل با داشتن معدل بالاتر از 17 (در 4 ترم آموزشي) و ارائه گزارش پيشرفت پايان نامه (در 4 ترم پژوهشي) كه به تائيد استاد راهنماي مربوطه رسيده باشد، به ميزان 50 درصد از محل حضور فيزيكي طرح تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3 _ تعطيلات رسمي كشور، مأموريت روزانه، مرخصي استحقاقي و استعلاجي با توجه به احكام مربوط جزو ساعت حضور محسوب مي شود.

بند 2 _ انجام حداقل 8 واحد (معادل) فعاليت آموزشي و اجرايي در هر ترم (واحد معادل بر اساس ضوابط موجود در دانشگاه جهت فعاليتهاي آموزشي و اجرايي و تدريس، راهنمايي، مشاوره پايان نامه و ... تعيين مي گردد). به ازاي هر واحد اضافي 10 درصد حداكثر تا 30 درصد تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1 _ در صورتيكه مجموع واحدهاي معادل آموزشي و اجرايي بيش از 11 واحد باشد به ازاء آن طبق مقررات حق التدريس پرداخت مي شود.

تبصره 2 _ حداقل واحد معادل آموزشي جهت ورود به طرح براي مربيان 6 واحد و براي دانشجويان مأمور با تحصيل 3 واحد مي باشد.

تبصره 3 _ براي افراد جديد الاستخدام به مدت دو سال شرط ورود به طرح انجام 3 واحد فعاليت آموزشي است تا بتوانند از مزاياي حضور فيزيكي و فعاليت پژوهشي بهره مند شوند. چنانچه اين افراد بخواهند از سهم فعاليت آموزشي تا 30 درصد استفاده نمايند، ملزم به انجام فعاليت آموزشي 11-8 واحد معادل مي باشند.

تبصره 4 _ در صورتي كه مجموعه واحدهاي معادل آموزشي كمتر از 8 واحد معادل باشد عضو هيأت علمي مي تواند از امتياز پژوهشي براي تكميل واحد معادل آموزشي تا سقف 8 واحد استفاده نمايند به ازاي هر امتياز پژوهشي يك واحد معادل در نظر گرفته مي شود.

تبصره 5 _ عضو هيأت علمي مي تواند در صورت دارا بودن 8 واحد معادل آموزشي از امتيازات پژوهشي براي كسب 30 درصد فعاليتهاي آموزشي استفاده نمايد كه به جاي 1 واحد معادل آموزشي (10 درصد) 2 امتياز پژوهشي (10 درصد) در هر ترم محاسبه خواهد شد.

بند 3 _ كسب حداقل 2 امتياز پژوهشي در هر ترم يا 4 امتياز در سال (امتيازات پژوهشي طبق ماده 2 آئين نامه ارتقاء محاسبه مي شود).

تبصره 1 _ فعاليتهاي پژوهشي مازاد بر 6 امتياز در هر ترم قابل ذخيره مي باشد.

تبصره 2 _ در صورتيكه حضور فيزيكي بيش از 40 ساعت باشد بنا به درخواست عضو هيأت علمي حداكثر تا 10 درصد سهم در نظر گرفته شده براي فعاليتهاي پژوهشي مازاد را مي توان به حضور فيزيكي اختصاص داد.

تبصره 3: حداقل امتياز پژوهشي افراد جديد الاستخدام حداكثر تا 2 سال از تاريخ شروع همكاري با دانشگاه براي ورود به طرح 1 امتياز در هر ترم يا 2 امتياز در سال مي باشد. بديهي است 2 امتياز پژوهشي در سال بدهكار خواهند شد كه در قراردادهاي بعدي از امتيازات پژوهشي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 4: اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل كه تبديل وضعيت مي شوند از زمان تبديل وضعيت حداكثر 2 سال مشمول مقررات مربوط به افراد جديدالاستخدام مندرج در بندهاي 2 و 3 دستورالعمل خواهند بود.

بند 4 _ پس از احراز شرايط فوق حداكثر تا 100 درصد حقوق و مزايا به عنوان تمام وقتي قابل پرداخت خواهد بود.


به استناد تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي مربوط به شرح زير به تصويب هيأت وزيران رسيده است:

 

آئين نامه اجرايي تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 _ فارغ التحصيلان ايراني دانشگاههاي داخل و خارج از كشور كه مدارك تحصيلي آنها حسب مورد از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ابتداي سال 1368 حداقل در سطح دكترا ارزيابي و تاييد شده است، در صورت استخدام (اعم از رسمي يا پيماني) در دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سپردن تعهد مبني بر (10) سال خدمت در مؤسسه ذيربط، مشمول اين آيين نامه مي شوند. سنوات خدمات قبلي آنها حداكثر تا پنج سال جزو اين مدت محاسبه مي شود.

تبصره 1 _ هر سال خدمت در مناطق محروم _ موضوع جدول پيوست تصويب نامه شماره 8477/ت مورخ 10/7/1374 و اصلاحات بعدي آن _ معادل دو سال محاسبه مي شود.

تبصره 2 _ فرم تعهد توسط وزارتخانه ذيربط تهيه شده و در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي قرار مي گيرد.

تبصره 3 _ فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد در برخي رشته هاي مشخص شده توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي براي اشتغال در دانشگاههاي جديدالتأسيس مناطق محروم مشمول اين آئين نامه مي باشند.

ماده 2 _ وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در حوزه ستادي خود و دانشگاهها و دانشكده هاي مرتبط، ستادي تحت عنوان «ستاد رفاهي اعضاي هيأت علمي كه از اين پس ستاد ناميده مي شود تشكيل دهند. چگونگي تشكيل ستاد و عضويت در آن توسط وزراي ذيربط تعيين مي شود.

تبصره _ ستاد مستقر در وزارتخانه، ستاد مركزي تلقي شده و مصوبات آن در ساير ستادها لازم الاجرا است. چگونگي عملكرد اين ستاد مطابق دستورالعملي است كه به تصويب وزير مربوط مي رسد.

ماده 3 _ حدود فعاليتها و وظايف ستاد به شرح زير است:

الف _ تهيه زمين با كاربري مسكوني از وزارت مسكن و شهرسازي يا ديگر مراجع مجاز.

ب _ برنامه ريزي براي احداث خانه يا آپارتمان مسكوني و واگذاري آن به اشخاص مشمول اين آيين نامه.

ج _ خريد واحدهاي مسكوني آماده يا نيمه تمام از وزارت مسكن و شهرسازي يا ديگر مراجع مجاز و تكميل و واگذاري آن به اشخاص مشمول اين آيين نامه.

د _ برنامه ريزي براي مديريت مسايل مالي و اجراي ساير امور در اين آيين نامه.

تبصره 1 _ ستاد مي تواند با رعايت مقررات قانوني، از طريق شركت تعاوني اعضاي هيأت علمي و استفاده از پس انداز اعضا، تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري بخشهاي دولتي، عمومي، تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي تمام يا قسمتي از فعاليتهاي خود را انجام دهد.

تبصره 2 _ احداث خانه يا آپارتمان و ساير اقدامات موضوع اين ماده فقط براي اشخاص مشمول و بر اساس مفاد اين آئين نامه مجاز است.

تبصره 3 _ قرارداد واگذاري زمين و ساختمان و تعيين درصد سهميه مربوط فقط با ستاد منعقد مي شود.

ماده 4 _ مشمولان اين آيين نامه با ارايه گواهي از مؤسسه دولتي محل اشتغال مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از بازگشت به كشور وسايل متعارف نو و مستعمل زندگي خود را از قبيل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين ظرفشويي، ماشين لباسشويي، رايانه شخصي، چاپگر، كتاب و مودم با معافيت از (50%) سود بازرگاني متعلقه به كشور وارد و ترخيص كنند.

تبصره _ مشمولان اين آيين نامه مي توانند به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي حداكثر بيست و پنج ميليون (25000000) ريال تسهيلات با مدت و حداقل نرخ سودي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، از بانكها كشور وام دريافت كنند. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 5 _ به منظور تهيه وسايل اوليه زندگي افراد مشمول اين آيين نامه، بانكها مبلغ ده ميليون (10000000) ريال وام با نرخ سود (20%) _ كه بازپرداخت (4%) آن را سازمان برنامه و بودجه تضميمن مي كند _ در اختيار آنها قرار مي دهند. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 6 _ به مشمولان اين آيين نامه كه شاغل به تحصيل در خارج از كشور بوده اند پس از استخدام، معادل ريالي بهاي بليط هواپيما _ بر مبناي نرخهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران _ بابت بازگشت مستخدم، همسر و حداكثر سه فرزند او، از كشور محل تحصيل تا تهران حسب مورد توسط وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت مي شود.

تبصره _ در صورت استخدام افراد مشمول اين آيين نامه در خارج از مركز، بر اساس ضوابط قانون استخدام كشوري بهاي بليط هواپيما يا معادل هزينه سفر بابت سفر مستخدم و افراد تحت تكفل او از تهران تا محل خدمت، همچنين هزينه حمل اثاثيه به وي پرداخت مي شود.

ماده 7 _ در صورت ازدواج افراد مشمول اين آيين نامه مبلغ پنج ميليون (5000000) ريال قرض الحسنه توسط بانكها به عنوان وام به آنها پرداخت مي شود. تضمين مربوط به صورت سفته انجام مي گيرد.

ماده 8 _ افراد مشمول اين آيين نامه درمراتب دانشياري و استادي و اعضاي رسمي فرهنگستانهاي كشور با ارايه معرفي نامه از مؤسسه ذيربط مي توانند در فرودگاههاي كشور از جايگاه تشريفات ويژه استفاده كنند.

ماده 9 _ افراد مشمول اين آيين نامه مي توانند ابزار و لوازم كار مورد نياز خود را به تشخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي محل خدمت و با معافيت از پرداخت (50%) سود بازرگاني متعلقه وارد و ترخيص كنند.

ماده 10 _ به افراد مشمول اين آيين نامه كه خود و افراد تحت تكفل آنها به استثناي همسر از تاريخ 1/1/1376 فاقد مسكن ملكي هستند در صورتي كه از سوي هيچ يك از ارگانها به آنها زمين واگذار نشده باشد با رعايت مقررات و ضوابط مربوط زمين يا مسكن واگذار مي شود.

ماده 11 _ در صورتي كه افراد مشمول اين آيين نامه داراي زمين باشند فقط براي ساخت مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ماده 12 _ شهرداريها موظفند برابر ضوابط مورد عمل، با اولويت و در اسرع وقت در خصوص صدور پروانه ساختمان موضوع اين آيين نامه اقدام كنند.

ماده 13 _ سازمانها و دستگاههاي تأمين كننده آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مورد نياز واحدهاي مسكوني موظفند تسهيلات لازم را در مورد واگذاري حق انشعاب براي مشمولان اين آيين نامه فراهم كنند.

ماده 14 _ اعضاي هيأت علمي مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي هستند با رعايت مقررات و ضوابط مندرج در بند الف تبصره (89) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1373 _ مشمول اين آيين نامه هستند.

ماده 15 _ آيين نامه هاي اجرايي تبصره هاي (44) و (45) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران _ موضوع تصويب نامه هاي شماره 40744/ت 103 ك مورخ 15/6/1369 و شماره 9252/ت 56ك مورخ 31/4/1369، لغو مي شود.

 

ترفيع

اعضاي هيأت علمي در صورت دارا بودن شرايط زير استحقاق يك پايه ترفيع در مرتبه اي كه خدمت مي نمايند خواهند داشت:

الف _ حداقل يك سال توقف در پايه قبلي به شرط اشتغال به خدمت علمي يا آموزشي و يا مشاغل مديريتي.

ب _ پيشرفت علمي و رضايت از خدمات علمي يا آموزشي عضو اعطاي يك پايه ترفيع در همان مرتبه براي اعضايي كه استحقاق آنرا دارند طبق روند اجايي زير انجام مي شود و اعضاي هيأت علمي كه به مرتبه بالاتر ارتقاء مي يابند در پايه يك آن مرتبه قرار مي گيرند.

 

روند اجرايي ترفيع اعضاي هيأت علمي

الف _ يك ماه قبل از تاريخ ترفيع ، فرم مربوط توسط دانشكده به عضو هيأت علمي ارسال مي گردد.

ب _ فرم تكميل شده توسط عضو حداكثر تا تاريخ ترفيع به دانشكده تحويل مي كردد.

ج _ نتيجه بررسي ترفيع در دانشكده حداكثر يك ماه پس از تاريخ ترفيع به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال مي گردد.

د _ در پايان هر ماه دفتر نظارت و ارزيابي طي نامه اي به دانشكده ها پرونده هاي نرسيده را اعلام خواهد نمود و رونوشت آن را به عضو ارسال مي نمايد.

ه _ در صورت عدم دريافت پرونده ترفيع حداكثر تا 2 ماه بعد از تاريخ ترفيع، شوراي ترفيع نسبت به عدم تعلق ترفيع تصميم خواهد گرفت و طي نامه محرمانه به دانشكده و عضو هيأت علمي ابلاغ خواهد نمود.

 

مراحل اجرايي و ضوابط ترفيع به شرح زير مي باشد:

1- ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي بر اساس فرم درخواست ترفيع توسط مديريان گروههاي آموزشي و پژوهشي انجام مي شود و حسب مورد پس از تاييد رئيس دانشكده يا پژوهشكده ذيربط جهت بررسي نهايي به كميته منتخب متشكل از معاون آموزشي، معاون پژوهشي و نماينده رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

2- نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطلاع عضو هيأت علمي رسانده مي شود در صورت منفي بودن نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد ظرف حداكثر 15 روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را به كميته منتخب تسليم نمايد و كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند ونظر قطعي خود را اعلام نمايد.

3- ترفيع سالانه استحقاقي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 44 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران (متصديان مشاغل سياسي) و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدون نياز به ارزيابي اعطا
مي شود. اما ارزشيابي شاغلين ساير سمتهاي مديريت، كه با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با دانشگاه اشتغال به كار دارند طبق ضوابط ترفيع انجام مي شود.

4- اعضاي هيأت علمي با كسب حداقل 10 امتياز براي مربيان و 12 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر از آئين نامه ارتقاء يك پايه ترفيع سالانه دريافت مي كنند و كسب حداقل 2 امتياز، براي مربيان و حداقل 4 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر، از ماده 2 آئين نامه ارتقاء ضروري است. همچنين حداكثر امتياز قابل محاسبه ا ماده 3 آئين نامه ارتقاء 3 مي باشد.

5- اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمتهاي اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 31 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران را بر عهده دارند، حسب مورد بر اساس مجموع امتيازات موضوع رديف 4 منهاي محدوديت هاي تعيين شده انجام مي شود.

6- امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز مورد نياز براي ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي، قابل ذخيره براي سالهاي بعد است.

7- در صورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز لازم براي دريافت يك پايه ترفيع را كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم كفايت و صلاحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي شناخته شده و مراتب به رئيس دانشگاه اعلام خواهد شد تا برابر مقررات مربوط با وي رفتار شود.

 

دستورالعمل احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي

در احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي كليه فعاليتهاي پوهشي، مستقل از محل اجرا و انجام آن و كليه فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت شرايط ذيل لحاظ مي شود:

1- فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در ارتباط با رشته اي باشد كه عضو هيأت علمي در آن فعاليت دارد.

2- فعاليتهاي آموزشي در رشته اي باشد كه در زمان تدريس عضو داراي برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي (يا ستاد انقلاب فرهنگي سابق) باشد.

3- فعاليتهاي آموزشي در دوره اي باشد كه داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و دانشجويان آن دوره نيز از طريق آزمونهاي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور (يا با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالي) پذيرفته شده باشند.

تبصره _ فعاليتهاي آموزشي كه در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور انجام گرفته باشد از دو شرط اخير مستثني است.

1- فعاليتهاي آموزشي كه در قبال آن حق التدريس دريافت شده باشد با ضريب 2/1 محاسبه مي شود.

2- در احتساب سوابق آموزشي و پژوهشي قبل از تبديل وضع به هيأت علمي، حداكثر تا 5 پايه قابل اعطا مي باشد.

 

الف _ 2-1- شركت در سمينارها و كنفرانسها

اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه كه در داخل و خارج از دانشگاه فعاليتهاي تحقيقاتي منجر به ارائه مقاله داشته باشند و بخواهند مقاله خود را به نام دانشگاه در سمينارها و كنفرانسها ارائه نمايند، كليه هزينه هاي ريالي بليط رفت و برگشت، هزينه خروج، اقامت و ثبت نام آنها بر اساس قوانين مربوط پرداخت خواهد شد و در مدت خروج آنها حكم مأموريت بدون حق مأموريت براي آنها صادر خواهد شد.

شركت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي كوتاه مدت تا پانزده روز با استفاده از مرخصي و پرداخت هزينه آنها بجز حق اقامت و ثبت نام بر طبق مقررات بلامانع است. حضور در دوره هاي طولاني و بيشتر از اين مدت بايد به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

 

الف _ 2-2- استفاده از بورس

دانشگاه مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي تمام وقت هيأت علمي با پيشرفتهاي علمي و فني و تكميل مطالعاتي كه در داخل كشور انجام آن مقدور نيست و همچنين براي شركت در دوره هاي آموزشي پيشرفته بورسهاي كوتاه مدت كه حداكثر از يك سال تجاوز نكند به آنان اعطاء نمايد. به اين قبيل اعضاء علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص ماده 20 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه در صورت ضرورت هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور و ثبت نامه و شهريه دانشگاهي پرداخت خواهد شد.

شرايط استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهايي كه در اختيار دانشگاه مي باشد:

1- مربيان و استادياران با حداقل 3 سال خدمت علمي

2- دانشياران با خدمت 5 سال خدمت علمي

3- مدت استفاده از بورسها 3 سال مي باشد كه تمديد آن براي يك سال ديگر منوط به پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه محل مطالعه با تصويب شوراي بورس وزارت علوم، تحقيقات فناوري خواهد بود.

4- در رشته هايي كه دوره هاي تخصصي (براي گروه پزشكي) و دكتري (براي ساير رشته ها) آن در داخل كشور داير است با اعطاي مأموريت علمي به مربيان و استادياران رسمي آزمايشي موافقت مي گردد.

دانشگاه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيأت علمي كه به بورسهاي خارج از كشور اعزام مي شوند از محل مطالعه اطلاعات لازم را كسب خواهد نمود. در صورتيكه معلوم شود عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست با تصويب رئيس دانشگاه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.

ادامه تحصيل فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس با توه به ماده 10 آئين نامه استخدامي ذيربط در مقاطع بالاتر بلامانع بوده و انجام تعهد آنان تا پايان مدت تحصيل به تعويق خواهد افتاد.

در موارد استثنايي وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند نسبت به انتقال تعهد خدمت اعضاي هيأت علمي بورسيه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از دانشگاهي به دانشگاه ديگر و با تمايل عضو بورسيه اقدام نمايد.

 

الف _ 2-3- فرصت مطالعاتي

اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي مي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- عضو هيأت علمي تمام وقت رسمي قطعي يا حداقل مرتبه استادياري.

2- داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت براي فرصت مطالعاتي داخل كشور و پنج سال براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور.

3- حداقل فاصله زماني بعد از فرصت مطالعاتي قبلي پنج سال باشد.

4- اتمام يك پروژه تحقيقاتي مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد و يا يك مورد رساله دكتري دفاع شده.

5- دارا بودن حداقل يك مقاله چاپ شده و يا پذيرفته شده براي چاپ در يكي از مجلات معتبر علمي و پژوهشي غيرمستخرج از پايان نامه و يا رساله متقاضي كه به نام دانشگاه تربيت مدرس بوده و خود نويسنده نيز مسئول مقاله باشد.

6- آشنايي با سيستم اينترنت و شبكه هاي اطلاع رساني و زبان خارجي.

استفاده از فرصت مطالعاتي براي داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسب از تاريخ اتمام آخرين فرصت مطالعاتي يا تاريخ استخدام (براي كسانيكه اولين بار از فرصت مطالعاتي استفاده مي نمايند) به شرح مندرج در ماده 4 آئين نامه فرصت مطالعاتي خواهد بود.

داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي وابسته خدمت كنند و براي تحقق اين هدف داوطلبان سند وثيقه ملكي خواهند سپرد.

اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي از حقوق و مزايا و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد. هزينه رفت و برگشت و عوارض گذرنامه و هزينه خارج از كشور استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي و خانواده آنان از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تذكر: هزينه هاي فوق براي همراهان فقط يك بار و براي اعضاي هيأت علمي فقط 2 بار توسط دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

عضو هيأت علمي در حين استفاده از فرصت مطالعاتي و همچنين بلافاصله پس از فرصت مطالعاتي نمي تواند از مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق استفاده نمايد.

عضو هيأت علمي در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص دريافتي خود از دانشگاه متبوع، مي تواند حق التدريس، حق التحقيق بورس و يا حقوق از مؤسسه اي كه در آن مشغول مطالعه يا تحقيق است دريافت نمايد.

براي اعضاي هيأت علمي كه براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخل آمادگي داشته باشند. داشتن 80% امتيازات و شرايط مربوط به كل مواد آئين نامه كافي خواهد بود.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند جهت آشنايي با نوآوري علمي دو ماه بطور پيوسته به خارج از كشور عزيمت نموده و يا حتي بدون داشتن مقاله در يك دوره كوتاه مدت و يا دو سمينار ناپيوسته خارج شركت نمايند.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند به ميزان دو هزار دلار ارز از سهميه وزارتخانه كتاب و يا تجهيزات علمي و تحقيقاتي از خارج خريداري نمايند كه ارز آن توسط معاونت پژوهشي تأمين خواهد شد و معادل ريالي آن توسط داوطلب پرداخت مي گردد.

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند علاوه بر دريافت حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود از حق مأموريت نيز استفاده نمايند.

ب _ انتقال

انتقال عبارت است از اين كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري بدون آنكه جريان خدمت وي قطع گردد، با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود، به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول قانون مذكور درآيد.

انتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه به مؤسسات ديگر با موافقت دانشگاه امكان پذير است. در اين صورت رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع مي گردد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري اجازه دارد كه به پيشنهاد انتقال اعضاي هيأت علمي در دوران خدمت رسمي آزمايشي از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر بر حسب ضرورت رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در صورت موافقت با انتقال، اينگونه اعضاء بقيه مدت خدمت رسمي آزمايشي خود را در دانشگاهي كه به آن منتقل شده اند انجام خواهند داد.

ميزان انتقال سالانه اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه حداكثر 10 درصد كادر هيأت علمي موجود آن دانشگاه و بر اساس اولويتهاي تعيين شده در آئين نامه اجرايي مربوط خواهد بود.

كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در تهران مي توانند بدون در نظر گرفتن ميزان سابقه خدمت از اين مقررات جهت انتقال به شهرستانها استفاده نمايند.

دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت اعضاء هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي (لازم الاجرا از تاريخ 3/2/80)

 

به منظور ايجاد هماهنگي بين دانشكده ها در ارزيابي فعاليت اعضاي هيأت علمي و تعيين استحقاق آنان براي تبديل وضعيت و همچنين براي سهولت بررسي پرونده ها دستورالعمل حاضر به شرح ذيل تصويب مي شود:

 

ماده 1 – مراحل اجرايي

1-1- عضو هيأت علمي مي تواند بعد از حداقل دو نيمسال از شروع به كار، جهت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي تقاضاي خود را بصورت كتبي از طريق و با تاييد گروه به رئيس دانشكده تسليم نمايد.

2-1- عضو هيأت علمي مؤظف است همراه با تسليم تقاضا، نسبت به تكميل مدارك اقدام نمايد.

3-1- رئيس دانشكده پس از بررسي و طرح پرونده در جلسه كميته ارتقاء دانشكده مربوطه، آن را به همراه مدارك موضوع ماده 3 و نظر كميته ارتقاء حداكثر يك ماه پس از وصول تقاضاي عضو هيأت علمي به هيأت مميزه دانشگاه ارسال مي نمايد.

تبصره 1: اعضاي هيأت علمي پيماني كه دانشگاه از طريق طرح سربازي از خدمت آنان استفاده مي كند پس از اتمام دوره ضرورت مي توانند تقاضاي تبديل وضعيت نمايند.

4-1- هيأت مميزه پس از وصول پرونده در حداقل زمان ممكن نظر خود را نسبت به تبديل وضعيت عضو به معاونت اداري و مالي اعلام مي نمايد.

5-1- در صورتيكه عضو هيأت علمي پيماني از مرتبه استادياري به دانشياري ارتقاء مرتبه يابد همزمان تبديل وضعيت وي از پيماني به رسمي آزمايشي نيز انجام خواهد شد و نياز به طي مراحل معمول نيست.

تبصره 2: در صورت عدم تائيد پرونده موضوع بصورت كتبي به عضو هيأت علمي ابلاغ خواهد شد در صورت اعتراض هيأت علمي در اولين جلسه كميته تخصصي مربوطه موضوع بررسي شده و در صورت تصويب كميته پرونده مجدداً در دستور كار هيأت مميزه قرار مي گيرد در غير اين صورت حكم هيأت مميزه قطعي تلقي مي شود.

 

ماده 2 – ضوابط:

ملاك سنجش فعاليتهاي عضو هيأت علمي پس از استخدام در دانشگاه است. روش امتيازبندي بر اساس آئين نامه ارتقاء خواهد بود.

1-2- گذشت حداقل 2 نيمسال از زمان شروع كار

تبصره 3: اين مدت براي اعضاي هيأت علمي با سابقه حداقل چهار نيمسال در دانشگاههاي ديگر يك نيمسال است.

2-2- حضور مؤثر و مستمر در دانشگاه.

3-2- كسب حداقل 5 امتياز متوسط از بند 2-1- و 6-1 ماده يك آئين نامه ارتقاء.

4-2- كسب حداقل 14 امتياز ميانگين از كليه ارزشيابيهاي دانشجويي دفتر نظارت دانشگاه و كسب حداقل 14 امتياز از رديفهاي مربوط به توان علمي

5-2- كسب حداقل 4 امتياز متوسط سالانه از ماده 2 آئين نامه ارتقاء بجز بند 9-2 و 12-2.

تبصره 4: براي اعضاي هيأت علمي پيماني با سابقه بيش از دو سال ملاك ارزيابي ميانگين فعاليتهاي دو سال اخير آنها خواهد بود.

تبصره 5: امتيازهاي مذكور فقط به فعاليتهاي انجام شده در دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه با اخذ مجوز از دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفته باشد، تعلق مي گيرد.

 

ماده 3: مدارك مورد نياز

1-3- فرم تكميل شده ارزشيابي علمي توسط رئيس دانشكده

2-3- تكميل حداقل 5 برگ فرم ب (نظر خواهي از همكاران) در دانشكده

3-3- تصوير كليه ارزشيابيهاي دفتر نظارت دانشگاه

4-3- فرم ويژه تبديل وضعيت (كليه مدارك رديف 1-3 تا 4-3 توسط دانشكده ارائه خواهد شد).

5-3- جدولهاي تكميل شده موضوع ماده يك و دو آيين نامه ارتقاء (بعد از تكميل جداول توسط متقاضي، اين جداول توسط كميته ارتقاء دانشكده امتيازبندي خواهد شد).

6-3- ارائه اصل كتابها، جزوه ها، گزارشهاي علمي، تصوير مقالات و ساير موارد مشمول ماده 2 آئين نامه ارتقاء

7-3- تصوير آخرين مدرك تحصيلي ارزشيابي شده

8-3- اصل پايان نامه آخرين مقطع تحصيلي متقاضي

9-3- ريزنمرات معتبر تحصيلي ديپلم و بالاتر (كليه مدارك رديف 5-3 تا 9-3 توسط عضو هيأت علمي به دانشكده ارائه خواهد شد).

10-3- تصوير اولين و آخرين حكم استخدامي

تبصره 6: دانشكده موظف است رونوشت نامه ارسالي به هيأت مميزه را به مديريت امور اداري و كميته گزينش استاد دانشگاه ارسال نمايد.

تبصره 7: مديريت امور اداري موظف است حداكثر يك هفته پس از وصول نامه ضمن اعلام وضعيت استخدامي متقاضي در حال حاضر (اشتغال يا مأموريت اعم از اداري و غيره) تصاوير اولين و آخرين حكم استخدامي متقاضي را به دفتر هيأت ميمزه ارسال نمايد.

تبصره 8: كميته گزينش استاد ظرف حداكثر يكماه وضعيت بررسي پرونده تاييد صلاحيت عمومي متقاضي را به دفتر هيأت مميزه اعلام خواهد نمود.

اين دستورالعمل در 3 ماده و 8 تبصره در جلسه پنجاه و ششم از دوره دوم هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس مورخ 3/2/80 به تصويب رسيد.

 

بازنشستگي

اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه و بازماندگان آنها جز در مواردي كه ذيلاً اشاره مي گردد از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي كشور مي باشند:

1- استادان و دانشياران و پزشكان بيمارستاني كه قبل از رسيدن به سن 65 سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايند يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحلال يك رشته بازنشسته نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا پنج سال از دوران تحصيلات عالي آنان جزء خدمت رسمي محسوب مي شود.

2- دانشگاه مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي را كه به سن 65 سال تمام رسيده باشند، بازنشسته كند.

رئيس دانشگاه مي تواند استثنائاً در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اعضاي هيأت علمي ضروري باشد تا 70 سالگي از خدمت آنان استفاده نمايد.

1- شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت براي كساني كه به موجب آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت مي شوند لااقل 10 سال خدمت تمام وقت در دانشگاه است.

2- بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوط در پايان هر نيمسال تحصيلي امكان پذير خواهد بود.

3- به اعضاي هيأت علمي بازنسته به استثناي حقوق بازنشستگي هيچ نوع پرداختي مجاز نمي باشد.

تبصره _ در موارد ضروري و استثنايي دانشگاه مي تواند به پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و موافقت رئيس دانشگاه از اعضاي هيأت علمي بازنشسته براي انجام تدريس و تحقيق و تأليف در قبال پرداخت حق التدريس يا حق التحقيق يا حق التأليف استفاده نمايد. پرداخت حق التدريس هر مورد (علاوه بر رعايت تشريفات فوق موكول به تصويب شوراي دانشگاه خواهد بود.

1- عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي تواند از خدمت دانشگاه مستعفي شود، قبول استعفا موكول به آن است كه عضو لااقل دو ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي بعد قصد خود را كتباً اعلام دارد. استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه دانشگاه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند.

تبصره _ وجوهي كه عضو مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد. [1]

2- اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند جز ب تصويب هيأت وزيرات تحت هر عنوان ممنوع مي باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1381 ملغي الاثر است.

 

قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه

ماده 1 _ در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه ارث (مجموع پرداختي به وارث) در نيروهاي مسلح و كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده (16) قانون ياد شده تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است.

تبصره 1 _ در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، معدل خالص حقوق و فوق العاده شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاك عمل قرار مي گيرد.

تبصره 2 _ مفاد اين ماده در مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نيز لازم الاجرا است و عبارت «و در هيچ مورد از بالاترين حقوق بازنشستگي مستخدميت مشمول قانون استخدام كشوري كمتر نخواهد بود.» از قسمت اخير ماده (4) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 16/12/1368 حذف مي شود.

ماده 2 _ حقوق بازنشستگي و وظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، از كار افتاده يا فوت شده اند، به شرح زير تعيين مي شود:

الف _ تعيين حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعيين فوق العاده شغل مربوط با رعايت مقررات جاري و مورد عمل، شاغلان دستگاه مربوط.

ب _ اعمال سه درصد (3%) افزايش حقوق مبنا در ازاي هر سال خدمتي كه ملاك اعطاي پايه يا عناوين مشابه قرار گرفته است به عنوان افزايش سنواتي.

ج _ معدل مجموع حقوق و فوق العاده شغل سه سال آخر خدمت كه در اجراي بندهاي الف و ب بالا تعيين مي شود، با رعايت قوانين و مقررات مربو. مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه قرار مي گيرد و چنانچه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) از حداكثر مقرر در ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور قابل پرداخت است.

تبصره 1 _ حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه هاي قضايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، از كار افتاده يا فوت شده اند هماهنگ با مشمولان ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت مفاد بند ج اين ماده تعيين مي شود.

تبصره 2 _ حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان نيروهاي مسلح كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، كارافتاده يا فوت شده اند مطابق با بندهاي (1)، (2) و (5) ماده (13) اصلاحي قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1371 و ضريب افزايش سنوات خدمتي سالانه سه درصد (3%) محاسبه و پرداخت مي شود. در صورتي كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر تعيين شده قابل پرداخت است.

تبصره 3 _ حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث اعضاي هيأت علمي كه تا تاريخ اجراي اين ماده بازنشسته، از كار افتاده يا فوت شده اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعيين حقوق و فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي شاغل و با رعايت مفاد اين قانون تعيين مي شود.

تبصره 4 _ افزايش سنواتي مستخدماني كه در فاصله اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجراي اين قانون بازنشسته شده اند به همان ميزان در تطبيق با مقررات اين قانون محاسبه مي شود.

تبصره 5 _ حقوق بازنشستگي كاركنان نيروهاي مسلح بر مبناي معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي شغل سه سال آخر خدمت آنان كه حداكثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزاياي كاركنان استخدام كشوري بيست درصد (20%) اضافه تر است محاسبه و پرداخت مي شود.

در صورتي كه كاركنان ياد شده قبل از 30 سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتيب فوق نتيجه در يك سي ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب مي شود (در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب مي شود) و به ميزان حقوق وظيفه و مستمري بگيران در قوانين نيروهاي مسلح عبارت مزاياي شغل اضافه مي شود. از تاريخ اجراي اين قانون كسور حقوق بازنشستگي به ميزان ده درصد (10%) مجموع حقوق و مزاياي شغل ماهانه است.

ماده 3 _ آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص و صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در آن دستگاهها به اجرا در آمده است، مشمول مفاد ماده (2) اين قانون هستند.

تبصره _ اجراي مفاد ماده (2) اين قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 كه تابع قانون تأمين اجتماعي هستند و مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي كلي يا مجموع مستمري بازماندگان آنان از سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. همچنين مستخدمان رسمي سازمان تأمين اجتماعي با رعايت قانون تأمين اجتماعي و پيشنهاد سازمان مزبور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 4 _ حداقل حقوق بازنشستگي، وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداخت به وراث) مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدميني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند ، همچنين مستخدمان ثابت شهرداريها و نيروهاي مسلح و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمري بگيراني كه از محل اعتبار شركتهاي دولتي مستمري دريافت مي كنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمان شاغل است.

ماده 5 _ در صورتي كه در اجراي اين قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و نيروهاي مسلح كمتر از دريافتي قبلي شود مابه التفاوت پرداخت مي شود.

 

آيين نامه اجرايي بند (ال) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور

1- از ابتداي سال 1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و مشمولان قانون تأمين اجتماعي كه مستخدم دولت بوده اند و مشتركان كليه صندوق هاي بازنشستگي اختصاصي كه تا پايان سال 1378 بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده اند، بر اساس مقاطع تحصيلي، نوع مشاغل، سابقه خدمت و طبق ارقام مندرج در جدول ماده (4) اين آيين نامه تعيين شده و مابه التفاوت حقوق بازنشستگي و وظيفه تا ارقام مذكور به آنان پرداخت ميگردد.

2- ارقام تعيين شده در جدول مزبور بر اساس (30) سال خدمت است و حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان به تناسب سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه مي شود.

 

3 بند «و» تبصره 4 قانون بودجه سال 1381

 

مسكن

 

ضوابط اجرايي اعطاي تسهيلات مسكن به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.

(موضوع بند 2 مصوبه شماره 7231 مورخ 16/6/74 هيأت وزيران و اصلاحيه مورخ 9/12/77 شوراي پول و اعتبار)

1- سقف تسهيلات اعطايي بانكها به اعضاي هيأت علمي شاغل رسمي (قطعي _ آزمايشي) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي جهت احداث يا خريد واحد مسكوني حداكثر تا مبلغ 60 ميليون ريال با نرخ سود بخش مسكن و مدت بازپرداخت 20 سال مي باشد.

نرخ سود تسهيلات تا سقف 40 ميليون ريال 15 و 16 درصد و بيش از سقف مذكور تا 60 ميليون ريال شامل نرخ 18 و 19 درصد مي باشد. [1]

2- اعضاي هيأت علمي در صورتي مي توانند از حداكثر سقف تسهيلات استفاده نمايند كه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي آنان جهت تأمين اقساط ماهيانه تسهيلات كفايت نمايد.

چنانچه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي متقاضي براي تأمين اقساط تسهيلات كفايت نكند، اعطاء تسهيلات مسكن تا سقف مصوب منوط بر اينكه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي خود و همسر متقاضي براي تأمين اقساط ماهيانه تسهيلات كفايت كند، بلامانع است.

1- تسهيلات مسكن جهت ساخت واحد مسكوني از ابتداي احداث با توجه به پيشرفت كار و نسبت سهم متقاضي و بانك در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.

2- به منظور استفاده همه اقشار جامعه از تسهيلات مسكن سيستم بانكي، اين تسهيلات فقط شامل آندسته از اعضاي هيأت علمي مي گردد كه تاكنون از تسهيلات مسكن سيستم بانكي ويژه هيأت علمي استفاده ننموده باشند، در اين مورد لازم است نهادهاي معرفي كننده اعضاي هيأت علمي هماهنگي هاي لازم را با بانكها بعمل آورند.

تمام متقاضيان مسكن كه از ابتداي سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خريد يا احداث واحدهاي مسكوني با مساحت مفيد حداكثر (120) متر مربع نمايند مشمول معافيت مالياتي موضوع آئين نامه اجرايي بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم خواهند بود و اقساط ماهيانه وام مسكن از درآمد مشمول مالياتي آنها در طول دوره بازپرداخت كسر خواهد شد.

نحوه محاسبه نرخ سود تسهيلات وام مسكن براي اعضاي هيأت علمي جانباز و آزاده بر اساس تبصره 52 قانون بودجه سنواتي بطور ويژه خواهد بود.

زوجين عضو هيأت علمي در صورت واجد شرايط بودن براي تسهيلات مسكن و پوشش ارزش وثيقه براي تضمين بازپرداخت هر دو تسهيلات مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي جهت خريد يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

 


 

 

برچسب ها :