شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اداره امور عمومی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
  

در حوزه معاونت اداری دانشکده افراد شاغل بترتیب عبارتند از :

آقای غلامرضا مقدم (رئیس امور عمومی)
پست الکترونیکی: 
 

 حسابداری

آقای ابوالفضل زاد حیدر ( رئیس حسابداری)
پست الکترونیکی:  

آقای قربان قربانزاده ( حسابدار)
پست الکترونیکی:  

آقای محسن عطاپور( امین اموال)
پست الکترونیکی:  mohsenatapour@yahoo.com

کارپردازی

آقای ابراهیم حضرتی

انباردار

آقای قربان قربانزاده (انباردار)

دبیرخانه

آقای علی رضا فکور (مسئول دبیر خانه)

کارگزینی

آقای حافظ گنجه ای (مسئول کارگزینی)
 

خدمات

آقای امیرچیلان
آقای محمدرضا نوروززاده
آقای محمد اسماعیلی