شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  پیام سرپرست EDO

  این دفتر به منظور شکوفایی و توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزشی و پژوهشی، تحت نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC ) با مشارکت تعدادی از اعضاء هيئت علمي توامند و پرتلاش در دانشکده تغذیه فعاليت می نمايد. اين فعاليت ها شامل برنامه ريزی آموزشی، ارزیابی، ارزشيابي، تحلیل آزمون، پژوهش در آموزش و کمک به رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی مي باشد. اين دفتر با به کار گیری ظرفيتهاي بالقوه موجود سعی دارد با شناخت نيازهاي حرفه ای و اجتماعی جامعه هدف خود، در حوزه های مختلف توسعه آموزش، در جهت نیل به  اهداف و آرمانهای خود بیش از پیش تلاش نماید.

  این دفتر همچنین در نظر دارد در سال 1393با تشکیل کمیته های چهارگانه بر کیفیت خدمات توسعه آموزش خود بیافزاید.