يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معاون تحقیقات و فناوری دانشکده تغذیه و علوم غذاییدکتر علی طریقت اسفنجانی

 دكتراي تخصصي تغذيه
دانشیار گروه بیوشیمی و رژیم درمانی
       
تلفن : 3376229

                                                                          ایمیل : tarighata@tbzmed.ac.irکارکنان معاونت تحقیقات و فناوری
 

معاون تحقیقات و فناوری دکتر علی طریقت اسفنجان
کارشناس پژوهشی محمد رضا رضائی نیا - فائزه قالیچی
کارشناسان آزمایشگاه حسین رحمانپور - بهناز علیزاده امیری - وحیده مسعودی - مهسا مهین کاظمی
مسئول کتابخانه  مسعود قاسمی
مسئول IT حسین شفا - اولدوز یدرنجی
مسئول ارتباط با صنعت  
مسئول روابط بین الملل دکتر زهره قریشی