يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  تماس با ما - دفتر ارتباط با صنعت

آدرس پستی :

تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، روبروی دبیرستان قبا، دانشکده تغذیه و علوم غذایی – واحد ارتباط با صنعت دانشکده.

 کد پستی : 5166614711

تلفن تماس : 3- 33357580 کد: 041

فاکس: 33340634-041