شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : آقای محبوب قراملکی شماره داخلــی : 242
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : آقای احمدی شماره داخلــی : 216
شماره مستقیم : 33347584 شمــاره فـکـس : 33357584
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر احسانی شماره داخلــی : 216
شماره مستقیم : 33357584 شمــاره فـکـس : 33357584
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش
اسامـی افــــراد : آقای مهندس عیسی زاده شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 33379003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش
اسامـی افــــراد : آقای آدمی شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 33379003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش
اسامـی افــــراد : خانم غفاریان شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 33379003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : امور دانشجویان
اسامـی افــــراد : خانم غفاریان شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 33379003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه بیوشیمی و رژیم درمانی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر پورقاسم گرگری شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه بیوشیمی و رژیم درمانی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مهدوی شماره داخلــی : 313
شماره مستقیم : 33355282 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه بیوشیمی و رژیم درمانی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر پیروزپناه شماره داخلــی : 310 - کمیته دانشجویی 407
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :