شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برنامه های کلاسی و امتحانی - نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96


برنامه کلاسی
دریافت   برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه ترم چهارم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت   برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت   برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 96 – 95
دریافت   برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 96 – 95
دریافت   برنامه کلاسی رشته دکتری علوم و صنایع غذایی ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت  برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ترم دوم در نیمسال دوم  تحصیلی 97 -96
دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه غیر مرتبط ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 

دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 
دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه غیر مرتبط ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96
دریافت  برنامه هفتگي  کارشناسی تغذیه دانشكده  تغذيه و علوم غذایی نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96
دریافت  برنامه هفتگي کارشناسی صنایع غذایی ، دانشكده  تغذيه و علوم غذایی نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96
دریافت  برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه ، ترم دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96

 برنامه امتحانی

دریافت  برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشکده تغذیه وعلوم غذایی مقطع کارشناسی صنایع غذایی و تغذیه
دریافت  برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال دوم  سال تحصیلی 97  – 96
دریافت  برنامه امتحانی دانشجویان دکتری تخصصی نیمسال دوم  سال تحصیلی 97  – 96