شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اساتید مشاور حامی
 
دانشکده تغذیه و علوم غذایی سال 97-96
لیست اساتید مشاور حامی لیست دانشجویان تحت نظر
آقای دکتر علی احسانی آرزو خضرلو ، محمود علیزاده و آیدا رضازاده
آقای دکتر رضا مهدوی سمانه حجارزاده
دکتر علیرضا استادرحیمی لاله پیاهو، نسیم عابدی منش و زینب خسروی و پوریا سفیدموی آذر
آقای دکتر بیت اله علیپور مریم عنبری
سرکار خانم دکتر مهرانگیز ابراهیمی ممقانی الناز واقف مهربانی و خانم سونیا حسین پور
آقای دکتر علی طریقت سمانه رشوند
آقای دکتر علی برزگر فاطمه شریف زاده برهان
آقای دکتر بهرام پورقاسم ملیحه برزگری
آقای دکتر محمد علی تربتی ساناز احمدزاده انور
خانم دکتر پروین دهقان طاهره فاضلی اسکوئی
خانم دکتر طبیبی آذر مسعود امان محمدی
آقای دکتر محمد علیزاده مینا نصیرزاده
آقای مهندس قائم مقامی علی کاظمی
آقای دکتر سید رفیع عارف حسینی نعیمه حیدری