يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اهداف دفتر توسعه آموزش دانشکده

                                                     Education Development Office (EDO)

 

هدف کلی

اهداف عينی

حوزه های فعالیت، اهداف و وظایف

 


هدف کلی

کمک به ارتقای سطح علمی و توسعه آموزش دانشکده

 

 

اهداف عینی

فعالسازی کمیته ارزیابی وارزشيابي

فعالسازی کمیته آزمونها

فعالسازی کمیته برنامه ريزی و روشهای نوین آموزشی

فعالسازی کمیته توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اساتید

فعالسازی کمیته استعدادهای درخشان (مشاورین جوان)