شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

                                              

 

دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی

دکتری تخصصی علوم تغذیه
دانشیار گروه تغذیه در جامعه

پست الکترونیک: abbasalizad_m@yahoo.com


کارکنان اداره آموزش

 
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی
 رئیس اداره آموزش     مهندس عیسی زاده 
مسئول دفتر معاونت آموزشی فائزه سجادیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی احمد آدمی
کارشناس آموزش و سمعی بصری امیر چیلان
کارشناس امور دانشجویان        مریم غفاریان