شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
 
  آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی
 
سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی: خانم دکتر طبیبی آذر
کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی: خانم لیدا دائی فرشباف


 
لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه کنترل کیفیت
 
وضعیت کارکرد تعداد مدل و ساخت نام دستگاه ردیف
سالم یک دستگاه فاطر الکتریک هات پلیت مگنت دار 1
سالم یک دستگاه   لاکتو ترمو دانسیمتر 2
سالم یک دستگاه IKA هموژنایزر 3
سالم یک دستگاه   دوش و چشم شوی اضطراری 4
سالم یک دستگاه   شیکر انکوباتور 5
سالم یک دستگاه   سانتریوفوژ یخچال دار 6
سالم یک دستگاه   ویسکومتر 7
سالم یک دستگاه   ژئومتر 8
سالم یک دستگاه   PH متر 9
سالم یک دستگاه   ترازو 10
سالم یک دستگاه   هود معمولی 11