يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی
 

سرپرست آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی: خانم دکتر پروین دهقان
کارشناس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی: آقای حسین رحمانپور

 

لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی
ردیف نام دستگاه مدل و ساخت تعداد وضعیت کارکرد
1 ترازو بادقت  ده هزارم گرم Sartarious- Germany یک دستگاه سالم
2 ترازو با دقت یک صدم گرم AND- Germany یک دستگاه سالم
3 ترازو با دقت یک صدم گرم Kern- یک دستگاه سالم
3 کوره الکتریکی Heraew-Germany یک دستگاه سالم
4 آون Griffin یک دستگاه سالم
5 همزن IKA- Germany یک دستگاه سالم
6 رفراکتومتر رومیزی Kruss- Germany 2 دستگاه سالم
7 رفراکتومتر دستی julabo 2 دستگاه  سالم
8 بن ماری Memmert دو دستگاه سالم
9  هیتر شوف بالن   دو دستگاه سالم
10  PHمتر دستی HANNA یک دستگاه سالم
11 هیتر برقی فاطر یک دستگاه سالم
12 یخچال Kelvinator یک دستگاه سالم
13 شیکر برقی فن آوران سهند یک دستگاه سالم
14 اندازه گیری نقطه ذوب Electrothermal یک دستگاه سالم
15 ستون تعویض یونی Barnstead-USA یک دستگاه سالم
16 هیتر Hiedoluph یک دستگاه سالم
17 سانتریفوژ Gallenkamp 200 یک دستگاه سالم
18 حمام اولتراسوند   یک دستگاه سالم
19 ویسکومتر شیشه‌ای   یک دستگاه سالم
20 الکتروفورز عمودی   یک دستگاه سالم
21 هات پلیت مگنت دار   یک دستگاه سالم
22 دوش و چشم شوی اضطراری   یک دستگاه سالم