شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه بیوشیمی
 
سرپرست آزمایشگاه بیوشیمی: آقای دکتر بهرام پورقاسم گرگری
کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی: خانم بهناز علیزاده
 
لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه بیوشیمی
       وضعیت کارکرد      تعداد مدل و ساخت            نام دستگاه ردیف
دستگاهها سالم  هستند    دو دستگاه Jenway  pH    متر 1
" یک دستگاه And ترازو با دقت  هزارم  گرم 2
  
"
یک دستگاه Sartorious ترازو با دقت صدم گرم 3
" دو دستگاه Memert بن ماری 4
 " یک دستگاه Sherwood اسپکتروفتومتر 5
" یک دستگاه Unico اسپکتروفتومتر 6
" یک دستگاه ساخت شرکت فن آوران سهند vortex 7
 " یک دستگاه GFL آلمانی آب مقطرگیری 8
  " یک دستگاه ایرانی Rotator 9
  " یک دستگاه Damon سانتریفوژ 10
  " یک دستگاه Gallencamp سانتریفوژ 11
 " یک دستگاه Griffin oven آون 12
 " یک دستگاه IKA هیتر مغناطیسی 13
  " یک دستگاه ساخت شرکت فن آوران سهند الکتروفورز 14
" دو دستگاه Motic میکروسکوپ 15
" دو دستگاه Julabo رفراکتومتر 16
" سه دستگاه Kruss پلاریمتر 17
" یک دستگاه   شیکر لوله 18
" یک دستگاه   بن ماری قابل تنظیم دما 19
" یک دستگاه   هات پلیت مگنت دار 20
" یک دستگاه   شیکر انکوباتور 21
" یک دستگاه   دوش و چشم شوی اضطراری 22