شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه آنتروپومتری

سرپرست آزمایشگاه آنتروپومتری: خانم دکتر ابراهیمی ممقانی
کارشناس آزمایشگاه آنتروپومتری: خانم بهناز علیزاده

لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه آنتروپومتری
ردیف نام دستگاه مدل و ساخت تعداد وضعیت کارکرد
1 الایزاریدر BIOTEC یک دستگاه سالم
2 سیستم کامپیوتری کامل - یک دستگاه سالم
3 پرینتر EPSON یک دستگاه سالم
3 ترازوی SECA یک دستگاه سالم
4 ترازو و قد سنج SECA یک دستگاه سالم
5 چربی سنج TANITA یک دستگاه سالم
6 یخچال ارج یک دستگاه سالم
7 سانتریفوژ ده هزار دور NTGR یک دستگاه سالم
8 انکوباتور CO2 Memmert یک دستگاه سالم
9 فور آزمایشگاهی Memmert یک دستگاه سالم
10 فور آزمایشگاهی بهداد یک دستگاه سالم
11 ترازوی نوزاد   یک دستگاه سالم
12 ترازوی 001/0   یک دستگاه سالم
13 فشارسنج جیوه‌ای   سه دستگاه سالم
14 فشارسنج فنری   سه دستگاه سالم
15 اتوسکوپ   سه دستگاه سالم
16 ترازوی توزین مواد   یک دستگاه سالم
17 ست کامل آنتروپومتری   ده دستگاه سالم
18 دوش و چشم شوی اضطراری   یک دستگاه سالم