شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سایت دکتری
 

سایت کامپیوتری دانشجویان دکتری مجهز به :

 17عدد دستگاه کامپیوتر با قابلیت اتصال به اینترنت

سیستم Wireless جهت اتصال به اینترنت