شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
  سایت عمومی

برنامه هفتگی کلاسی سایت کامپیوتر

نیمسال اول سالتحصیلی 91-90

                                                

ساعات کاری

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

شنبه

یکشنبه

سیستم های اطلاع رسانی

(نظری و عملی)

دوشنبه

برنامه نویسی کامپیوتر

(بهداشت حرفه ای)

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

(نظری)

سه شنبه

روشهای آمار زیستی

(علوم بهداشتی درتغذیه)

چهارشنبه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت (عملی)

پنجشنبه

به دلیل آپدیت روزانه نرم افزارها شروع ساعت کاری سایت صبح ها از ساعت 8:30 خواهد بود.

تعداد سسیستمهای کامپیوتری سایت کارشناسی : 32 عدد

 

تعداد سیستم های کامپیوتری سایت ارشد : 33 عدد

 

تعداد سیستم های کامپیوتری سایت دکترا : 17 عدد

مجهز به سیستم Wireless جهت اتصال به اینترنت

سایت عمومی مجهز به :

ویدیو پروژکتور

پرینتر HP P3005 HP 1100