شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
 پایاننامه ها
عنوان پایان نامه : نام دانشجو :
نام استاد راهنما : نوع :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل پایان نامه بر روی عنوان پایان نامه مورد نظر کلیک کنید.
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 118 رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : پردیس ایراندوست تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دكتر مهرانگيز ابراهيمي ممقاني ، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : دكتر سعيد پيروزپناه
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : النازواقف تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دكتر بيت اله عليپور ، بيت الله علیپور وضعیت : اجرا
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 101/آ رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : نازلینمازی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر علی طریقت اسفنجانی ، علی طریقت اسفنجانی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : دکتر امیر بهرامی و دکتر محمد اصغری
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : مهديه خادم حقيقيان تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دكتر بيت اله عليپور ، بيت الله علیپور وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 139 رشته تحصیلی : علوم و صنايع غذايي
نام دانشجو : فاطمه سردابی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : آقای دکتر مهتدی نیا ، جواد مهتدی نیا وضعیت : در حال بررسی
مشاوران : خانم دکتر فروغ شواخی
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 95 رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : سمیرا بابائیان تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : خانم دكتر مهر انگيز ابراهيمي ، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : دكتر نيافر
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 102 رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : مهدی احتشامي تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : آقايان دكتر محبوب، دكتر رشيدي وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم بهداشتي در تغذيه
نام دانشجو : سیروس تاجمیری تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی ، مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم بهداشتي در تغذيه
نام دانشجو : حسنعلیلویی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر علی برزگر ، علی برزگر وضعیت : در حال بررسی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 37/د رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : مهدیه خادم حقیقیان تحصیلات : Ph.D
نام استاد راهنما : خانم دكتر مريم رف رف ، مریم رف رف وضعیت : در حال بررسی
مشاوران : آقاي دكتر بهرام پورقاسم گرگري
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : فاطمه پور تيمور فرد تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر بیت اله علیپور ، عليرضا استاد رحیمی ، بيت الله علیپور وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : نسيم عابدي منش تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دكتر بيت اله عليپور و دكتر عليرضا استاد رحيمي ، عليرضا استاد رحیمی ، بيت الله علیپور وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 88/ آ رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : سمیرا پور مرادیان تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : آقاي دكتر مهدوي ، رضا مهدوی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : آقاي دكتر مبصري
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم بهداشتي در تغذيه
نام دانشجو : الناز جعفروند تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی ، مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : دکتر منوجهر خوشباطن
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : 23/د رشته تحصیلی : تغذیه
نام دانشجو : علي نعمتي تحصیلات : Ph.D
نام استاد راهنما : دكتر رضا مهدوي ، رضا مهدوی وضعیت : اتمام نهایی
مشاوران : دكتر فيضي
123456