يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : بیوشیمی و رژیم درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی احسانی
گروه آموزشی : علوم و صنایع غذایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بهداشت مواد غذایی
تلفن :
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : تغذیه بالینی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی برزگر
گروه آموزشی : تغذیه در جامعه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیوشیمی و رژیم درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تغذیه
تلفن : 04133376229
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : سعید پیروزپناه
گروه آموزشی : بیوشیمی و رژیم درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد علی تربتی
گروه آموزشی : علوم و صنایع غذایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی
تلفن :
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مریم ثقفی اصل
گروه آموزشی : تغذیه بالینی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : ثریا خیروری
گروه آموزشی : تغذیه در جامعه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : پروین دهقان
گروه آموزشی : بیوشیمی و رژیم درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تغذیه
تلفن : 04133357580
صفحه اصلی : http://nutr.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :