شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آیین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشکده تغذیه و علوم غذایی راهنماي آموزشي مقاطع تحصيلات تكميلي


آیین­نامه آموزشی جدید دوره­های كارشناسی ارشد ناپیوسته


آیین
­نامه آموزشی جدید دوره­های دکترای Ph.D
 


آیین نامه پایاننامه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1390
آیین­نامه آموزشی دوره­های كارشناسی ارشد ناپیوستهمقدمه

فصل اول: كلیات

فصل دوم: شرایط ورود

فصل سوم: واحدهای درسی

فصل چهارم: حضور و غیاب

فصل پنجم: طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

فصل ششم: ارزشیابی

فصل هفتم: پایان نامه

فصل هشتم: سایر مقررات

مقدمه

آیین­نامه آموزشی دوره­های كارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1367 پس از اجرای دوره 5 ساله و مشاهده كاستی­ها و همچنین تطبیق با سیاست­های آموزش عالی در سطح تحصیلات تكمیلی، نیاز به اصلاحات و تغییراتی داشت كه باید در آن به عمل می­آمد. این تغییرات بر اساس نظرات رسیده از دانشگاه­ها، اعضای هیات علمی، مسئولان اجرایی و پیشنهادهای معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در گردهمایی­های ادواری، توسط كمیسیون تدوین آیین­نامه­ها ، جمع­آوری و به صورت پیوست تنظیم، تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه­ریزی پیشنهاد شد.

شورای عالی برنامه­ریزی طی جلسات 285 تا 291 خود این پیشنهاد را بررسی و با اصلاحاتی آن را تصویب كرد. این آیین­نامه جایگزین آیین­نامه قبلی می­شود و از آغاز سال تحصیلی 74-1373 برای دانشجویان ورودی این سال و بعد از آن لازم­الاجرا است و به موجب آن همه آیین­نامه­ها و بخشهای قبلی مغایر با آن، برای مشمولان این آیین نامه لغو می­گردد.

 

فصل اول

كلیات

ماده 1- تعریف:

دوره كارشناسی ارشد یكی از دوره­های آموزش عالی بالاتر از دوره كارشناسی است كه پس از آن به اجرا در می­آید و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی می­گردد.

تبصره: در این آیین نامه، به همه دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و مراكز تحقیقاتی مجاز كه در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكترا (تحصیلات تكمیلی) فعالیت دارند، موسسه گفته می­شود.

منظور از كمیته تحصیلات تكمیلی، كمیته یا شورایی است كه در این زمینه، در سطح گروه یا دانشكده تشكیل می­شود.

ماده 2- هدف:

هدف از ایجاد دوره كارشناسی ارشد، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است كه با فراگیری آموزش­های لازم و آشنایی با روشهای پژوهش علمی، مهارت لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات پیدا می‌كنند.

فصل دوم

شرایط ورود

ماده 3:

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:

1-3: داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-3: داشتن گواهینامه پایان دوره كارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در رشته های مورد قبول (به تشخیص شورای عالی برنامه­ریزی)

3-3: برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی

4-3: موفقیت در آزمون ورودی دوره

تبصره: مدرك معادل كارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است.

فصل سوم

واحدهای درسی

ماده 4: تعداد كل واحدهای درسی دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته، با احتساب واحد پایان­نامه، بر حسب رشته، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.

تبصره: چنانچه به تشخیص كمیته تحصیلات تكمیلی، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره كارشناسی، به عنوان دروس كمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود، وی مكلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره كارشناسی ارشد مطابق این آیین­نامه بگذراند.

تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداكثر 24 واحد است.

تبصره 2: در انتخاب دروس اولویت با دروس جبرانی است، تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه­ریزی، بر عهده كمیته تحصیلات تكمیلی موسسه ذیربط است.

تبصره 3: به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی، یك نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می­شود.

ماده 5: تعداد واحد پایان­نامه كارشناسی ارشد برای همه رشته­ها بین 4 تا 10 واحد درسی، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه­ریزی است.

ماده 6: دانشجوی دوره كارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب كند و در موارد استثنایی، با صلاحدید كمیته تحصیلات تكمیلی، این تعداد می­تواند به 16 واحد افزایش یابد.

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی، نام­نویسی دانشجو در كمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.

تبصره 2: دانشجویانی كه برخی از دروس دوره كارشناسی ارشد را در دوره كارشناسی گذرانده­اند، نمی­توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره كارشناسی ارشد بگذرانند. این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمامی برنامه­های درسی و دیگر فعالیت­های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

ماده 7: غیبت دانشجو در هر درس نباید از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره: در صورتی كه غیبت دانشجو در یك درس بیش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه، موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموع دروس انتخابی دانشجو حذف می­شود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یك نیمسال كامل محسوب می­شود.

ماده 8: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.

تبصره: در صورتی كه غیبت دانشجو در امتحان از نظر موسسه موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می شود.

فصل پنجم

طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف ازتحصیل

ماده 9: طول دوره مدتی است كه دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان­نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند. طول دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال است.

تبصره 1: كمیته تحصیلات تكمیلی می­تواند در صورت لزوم و حسب مورد یك و حداكثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه كند.

تبصره 2: چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهای درسی را در یك نیمسال تحصیلی ارائه دهد، به نسبت كسر واحدهای ارائه شده، به طول دوره دانشجو افزوده می­شود. در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.

ماده 10: دانشجوی دوره كارشناسی ارشد می­تواند حداكثر برای یك نیمسال تحصیلی، با كسب موافقت دانشگاه، از مرخصی تحصیلی استفاده كند.

تبصره 1: مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می­شود.

تبصره 2: درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام­نویسی در هر نیمسال تحصیلی به موسسه مربوط تسلیم و موافقت آن موسسه كسب گردد. موافقت موسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می­گیرد و منوط به این است كه ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.

تبصره 3: در صورتی كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتی برای یك نیمسال، ترك تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می­شود.

ماده 11: دانشجو می­تواند به هر دلیل، از تحصیل اعلام انصراف نماید، در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به موسسه تسلیم نماید. چنانچه دانشجو بعد از یك ماه درخواست خود را پس نگیرد، آن موسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می­نماید.

تبصره : دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی كه سپرده است، عمل نماید. به هر حال صدور هر گونه گواهینامه و تسلیم ریزنمرات و دریافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با موسسه ذیربط است.

 فصل ششم

ارزشیابی

ماده 12: حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره كارشناسی ارشد، 12 است.

تبصره1: اگر نمره دانشجو در یك درس انتخابی كمتر از 12 باشد، می­تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس، درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره2: در مواردی كه ارزشیابی دانشجو در یك درس موكول به فعالیت­هایی باشد كه با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یك نیمسال تحصیلی ممكن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می­شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداكثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در كارنامه وی ثبت شود.

ماده 13: میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسی ارشد، در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14كمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی كمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می­شود.

تبصره : نمره دروس پیش­نیاز یا جبرانی در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می­شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین كل نمرات دانشجو منظور نمی­شود.

ماده 14: میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 كمتر باشد در غیر این صورت فارغ­التحصیل دوره كارشناسی ارشد شناخته نمی­شود.

تبصره 1: دانشجویانی كه پس از گذراندن كلیه واحدهای درسی دوره، میانگین كل نمرات او از 14 كمتر باشد، در صورتی كه حداكثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می­تواند تا 16 واحد درسی را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است، فقط در یك نیمسال تحصیلی تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل، فارغ­التحصیل شود. دانشجویانی كه به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده كنند، از ادامه تحصیل محروم مانده و مدركی دریافت نمی­كنند.

 فصل هفتم

پايان نامه

ماده 15: تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن، دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد.

ماده 16: استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييدكميته تحصيلات تكميلي، از اعضاي هيات علمي موسسه يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي­گردد.

تبصره 1: چنانچه استاد راهنما، خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.

تبصره 2: در رشته­هايي كه استايار به تعداد كافي وجود ندارد، استاد راهنما را مي­توان با تاييدكميته تحصيلات تكميلي از بين مربيان برجسته موسسه و داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد.

ماده 17: دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند. موضوع پايان­نامه پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي قطعيت مي­يابد.

ماده 18: استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي­شود.

ماده 19: ارزشيابي پايان­نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران، متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل يك نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج موسسه صورت مي‌گيرد.

ماده 20: پايان­نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره­اي تعلق مي­گيرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي­شود.


آیین­نامه آموزشی دوره­های دکترای Ph.D

آیین­نامه آموزشی دوره­های دکترای Ph.Dمصوب سی­و­پنجمین جلسه شورای عالی برنامه­ریزی علوم پزشکی مورخ 8/12/72

فصل اول: کلیات

 فصل دوم: شرایط ورود

 فصل سوم: مرحله آموزشی

 فصل چهارم: حضور وغیاب

 فصل پنجم: ارزشیابی

 فصل ششم: امتحان جامع

 فصل هفتم: طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

فصل هشتم: مرحله پژوهشي و تدوين پايان­نامه

 فصل نهم : سایر مقررات

 

راي صادره در سي­ وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي مورخ 29/8/86 در مورد آيين­نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.)

آيين­نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) در نه فصل و 54 ماده و 54 تبصره در سي­وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي مورخ 29/8/86 به تصويب رسيد. اين آيين­نامه در همه دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور جهت دانشجويان ورودي سال تحصيلي 88-87 و به بعد لازم الاجرا است و از تاريخ ابلاغ آن، آيين­نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين­نامه لغو مي­گردد. شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي­تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 88-87 را با آيين­نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن اين دانشجويان را فارغ­التحصيل نمايد.

مورد تاييد است

دكتر سيد امير محسن ضيائي

دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

راي صادره در سي­وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي مورخ 29/8/86 در مورد آيين­نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود.

دكتر كامران باقري لنكراني

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي

فصل اول: کلیات

 

ماده 1- تعریف:

دوره دکتري تخصصي Ph.D يكي از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش دانشگاهي است كه به اعطاي مدرك مي­انجامد و مجموعه­اي هماهنگ، از فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي است.

تبصره 1:

در این آیین­نامه، به منظور اختصار، به تمام دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي Ph.D فعاليت دارند، دانشگاه گفته مي­شود.

تبصره 2:

در دانشگاه­هايي كه مجري دوره­هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي Ph.D مي­باشند شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و دانشكده بر اساس آيين­نامه مديريت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 24 مورخ 11/4/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل خواهد شد.

ماده 2- هدف:

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصي Ph.D تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به حيطه­هاي علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش­های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتواند با نوآوری، در زمینه­های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خود، موثر بوده و به تازه­هائی در جهان دانش دست یابند.

ماده 3- مراحل دوره:

دوره دکتری تخصصي Ph.D به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می­شود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می­شود. مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولي در امتحان جامع آغاز و با تدوین پايان­نامه و دفاع از آن پایان می­پذیرد.

تبصره:

دانشجویان دوره دکتری تخصصي Ph.D می­توانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام رسمی آن­ها برای مرحله پژوهشی و تدوین پايان­نامه منوط به موفقیت در امتحان جامع است.

 

فصل دوم شرایط ورود:

ماده 4: شرایط ورود به دوره دکتري تخصصي Ph.D عبارت است از:

1-4- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش دانشگاهي

2-4- برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي

3-4- داشتن دانش­نامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتري عمومي یا بالاتر، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یکی از دانشگاه­های داخل و یا خارج کشور، که حسب مورد به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی يا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

4-4- موفقیت در آزمون زبان انگليسي مطابق مصوبات شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي

5-4-قبولی در آزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصي Ph.D مطابق ضوابط دبيرخانه­هاي آموزشي تخصصي مربوطه

6-4- عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه يا دانشگاه­هاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي

تبصره 1 :

دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D.) نمي­باشند.

تبصره 2 :

در ورود به دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) محدوديت سني براي داوطلبان وجود ندارد.

تبصره 3 :

شرايط پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) براي اتباع خارجي تابع آيين­نامه مربوط مي­باشد.

تبصره 4 :

تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي­تواند تحصيل كند بر عهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تائيد شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي است.

 

فصل سوم مرحله آموزشی

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاه­هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي­شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگاهي و كارآموزي 51 ساعت و كارورزي 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي تدريس مي­شود. در مورد رشته­هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي­شود.

ماده 6 : هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.

تبصره : در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي توان درس يا درس­هايي را در مدتي كوتاه تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درس­ها را اخذ كرده­اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين­نامه كمتر نشود.

ماده 7 : تمام دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي موظفند برنامه­هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي را اجرا نمايند.

تبصره 1 : دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي درس­هاي اختياري (non core) حداكثر تا سقف 20% كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي اقدام و اين درس­ها را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند. دانشگاه­ها موظفند اهداف آموزشي و سرفصل واحدهاي جديد خود را از طريق دبيرخانه­هاي آموزشي تخصصي مربوطه جهت اطلاع به شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي اعلام نمايند.

تبصره 2 :

ترتيب درس با رعايت پيش نياز، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس بر عهده دانشگاه است.

ماده 8 :

به منظور راهنمايي دانشجوي در زمينه­هاي مختلف، استاد راهنماي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعيين مي گردد.

تبصره :

استاد راهنماي تحصيلي بايد حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي دانشجو، تعيين شود. تا زماني كه استاد راهنماي تحصيلي انتخاب نشده است، مدير گروه وظايف استاد راهنماي تحصيلي را برعهده مي­گيرد.

ماده 9 :

استاد راهنماي تحصيلي بايد عضو هيأت علمي در دانشگاه محل تحصيل دانشجو بوده، حداقل داراي مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشد.

ماده 10 :

دانشجويي كه براي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) ثبت نام مي­كند، موظف است بين 18 تا 30 واحد درسي را با نظر استاد راهنماي تحصيلي مطابق برنامه آموزشي مربوط، كه به تصويب شوراي عالي برنامه­ريزي رسيده باشد، در مدت مجاز مرحله آموزشي، با موفقيت بگذراند.

تبصره 1 :

چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گذراندن درس­هاي كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود وي مكلف است آن درس­ها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در مرحله آموزشي دوره حداكثر تا 16 واحد بگذراند.

تبصره 2 :

در انتخاب درس­ها اولويت با درس­هاي كمبود يا جبراني است. تعيين تعداد و نوع درس­ها و زمان انتخاب آن­ها با رعايت پيش­نيازها در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي و با نظر گروه آموزشي مربوط، بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط است.

تبصره 3 :

به ازاي گذراندن هر 8 واحد از درس­هاي كمبود يا جبراني يك نيمسال تحصيلي به حداكثر مدت مجاز مرحله آموزشي تحصيل دانشجو افزوده مي­شود.

ماده 11 :

دانشجو در مرحله آموزشي، موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 12-8 واحد درسي از درس­هاي مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند، مگر آنكه كمتر از 8 واحد درسي باقي داشته باشد. در موارد استثنايي، با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و صلاحديد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، اين تعداد مي تواند حداكثر به 14 واحد افزايش يابد.

تبصره :

در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در دوره تابستاني است.

 

فصل چهارم حضور و غياب

ماده 12 :

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 4 از 17، عملي و آزمايشگاهي 2 از 17، كارگاهي، كارآموزي و كارورزي از 1 از 10، مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند. در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره 1 : غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 12 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارايه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوط موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس، بيش از ميزان تعيين شده در ماده 12 باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه اعلام گردد آن درس حذف مي­شود. در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي­شود.

ماده 13 : غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي­گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده است.

 

فصل پنجم: ارزشيابي

ماده 14:

حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و هر درس كمبود يا جبراني 12 از 20 است. چنانچه نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آن­ را تكرار نمايد.

تبصره 1 :

اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود به جاي آن درس مي­تواند از جدول درس­هاي اختياري در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند. با اين حال نمرات كليه درس­ها اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي­شود.

تبصره 2:

در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت­هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام مي­شود. در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل گردد. در غير اين­صورت درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد. بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.

ماده 15:

ميانگين نمرات درس­هاي دانشجو در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) ، در هر نيمسال تحصيلي، نبايد از 15 كمتر باشد، در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي در محدوده حد نصاب واحدها، مي­تواند اخذ واحد نمايد. اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 15 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) محروم مي­شود.

تبصره 1 :

نيمسال­هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب ( 8 واحد) مي­باشد، در صورت كسب ميانگين كل كمتر از 15، جزو نيمسال­هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 :

نمره درس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي­شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي­شود.

ماده 16 :

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي در مرحله آموزشي ميانگين كل نمرات او از 15 كمتر باشد از ادامه تحصيل محروم مي­شود.

تبصره :

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره، ميانگين كل نمرات او از 15 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي در مرحله آموزشي به پايان نرسيده باشد، مي­تواند تا 12 واحد از درس اختصاصي اجباري را كه از آنها نمرات بين 14 تا 15 گرفته است، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، مجاز به شركت در امتحان جامع شود. دانشجوياني كه به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده كنند يا علي­رغم استفاده از اين فرصت ميانگين كل خود را جبران ننمايند، از ادامه تحصيل محروم مانده مدرك و سوابق تحصيلي دريافت نمي­كنند.

 

فصل ششم آزمون جامع:

ماده 17:

در پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون جامع كه به صورت كتبي و ارزيابي عيني عملكرد برگزار مي­شود شركت كند. شرط شركت در آزمون جامع قبولي در كليه درس­هاي مرحله آموزشي و كسب حداقل ميانگين كل 15 مي­باشد.

تبصره :

آزمون ارزيابي عيني عملكرد شامل ارزيابي مستمر درون بخشي و ارزيابي پايان دوره مي­باشد.

ماده 18 :

آزمون جامع زير نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و توسط هياتي مركب از 6 نفر به شرح زير برگزار مي­شود.

- مدير گروه آموزشي مربوطه

- استاد راهنماي تحصيلي دانشجو

- چهار نفر عضو هيات علمي در رشته مربوطه كه داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 3 سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره­هاي تحصيلات تكميلي باشند (سه نفر از آنان از اعضاي هيات علمي داخل دانشگاه و يك نفر خارج از دانشگاه). بدين ترتيب كه دو نفر از آنان توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده (كه يك نفر از آنان بايد از اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو باشد) و يك نفر توسط معاون آموزشي دانشگاه و يك نفر ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه و يك نفر ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه تعيين مي­شوند. اين دو نفر به عنوان نمايندگان معاونين آموزشي و پژوهشي در هيات برگزار كننده آزمون شركت می­نمايند.

تبصره :

حضور حداقل 5 نفر از افراد مذكور در ماده 18 جهت برگزاري آزمون جامع الزامي مي­باشد.

ماده 19 :

آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دو بار در سال برگزار مي­شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مي­باشد.

ماده 20 :

پس از اتمام مرحله آموزشي دانشجوي واجد شرايط شركت در آزمون جامع موظف است در اولين آزمون جامع كه توسط دانشكده برگزار مي­شود شركت كند. دانشجو در صورت عدم آمادگي، بايستي درخواستي براي تمديد مهلت شركت در آزمون با دلايل موجهي كه به تائيد استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه آموزشي مربوطه رسيده باشد، به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه نمايد. شوراي مذكور مي­تواند زمان شركت دانشجو در آزمون جامع را، حداكثر براي يك نيمسال به تعويق اندازد.

 تبصره :

مدت تمديد مهلت براي تعويق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب شده و دانشجو موظف است تحت نظر گروه آموزشي در محيط آموزشي حضور داشته باشد.

ماده 21 :

آزمون كتبي به منظور ارزشيابي قابليت­هاي علمي آموزشي دانشجو، از درس­هاي تخصصي رشته مربوط، حداقل از 4 درس به صورت تشريحي و حداكثر در 2 روز متوالي به عمل مي­آيد.

ماده 22 :

آزمون ارزيابي عيني عملكرد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به منظور ارزشيابي قابليت­هاي آموزشي و توانايي دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در مورد موضوع پايان­نامه دكتري تخصصي (Ph.D.) يا حوزه عام­تر رشته تخصصي دانشجو برگزار مي­شود. آزمون ارزيابي عيني عملكرد حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار مي­شود.

تبصره :

تركيب هيات برگزاركننده آزمون ارزيابي عيني عملكرد بايد همان تركيب هيات برگزاركننده آزمون كتبي باشد.

ماده 23:

ارزش آزمون­هاي كتبي و ارزيابي عيني عملكرد به ترتيب 70 و 30 درصد نمره نهايي است (50% نمره آزمون ارزيابي عيني عملكرد به ارزيابي مستمر درون­بخشي و 50% به ارزيابي پايان دوره تخصص دارد) و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از 15 كمتر باشد.

تبصره 1:

در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع، دانشجو مجاز است تنها براي يك بار ديگر در اولين آزمون جامع بعدي شركت نمايد. مدت انتظار دانشجو براي شركت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب مي­شود. دانشجو بايد در اين مدت زير نظر گروه آموزشي و در محيط آموزشي حضور داشته باشد.

تبصره 2:

به منظور پيشگيري از اتلاف وقت و يا ركود فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) ، نتايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي (حداكثر يك ماه) بعد از برگزاري آزمون از طريق دانشكده به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را كتباً به وي اعلام نمايد.

ماده 24:

به دانشجوياني كه در امتحان جامع قبول شده­اند اعم از آنكه براي مرحله تدوين پايان نامه ثبت نام كنند و يا از ادامه تحصيل منصرف شوند، صرفا بنا به درخواست محل تعهد آنان تائيديه­اي مبني بر گذراندن مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) توسط دانشگاه محل تحصيل ارايه مي­شود، صدور گواهي شخصي مبني بر موفقيت در امتحان جامع براي اين دانشجويان ممنوع مي­باشد.

 

فصل هفتم: طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

 ماده 25 :

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد مراحل آموزشي و پژوهشي را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند. حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) چهار سال و نيم است. چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند پايان­نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي­شود.

تبصره 1:

طول مدت مجاز مرحله آموزشي با در نظر گرفتن تعداد واحدهاي مرحله آموزشي 3 تايي نيمسال تحصيلي است چنانچه دانشجو نتواند در اين مدت مرحله آموزشي را به پايان برساند و در امتحان جامع قبول شود از ادامه تحصيل محروم مي­شود.

تبصره 2:

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي­تواند در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر تا سه نيمسال تحصيلي به كل مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد. كه يك نيمسال آن مي­تواند به مرحله آموزشي اختصاص يابد.

ماده 26:

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي­كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام ­نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل بوده و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي­گردد. در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي­داند بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارايه دهد. در صورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل، توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و براي آن نيمسال مرخصي تحصيلي صادر مي­شود.

ماده 27:

دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) مي­تواند حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1 :

اخذ مرخصي تحصيلي در نيمسال اول تحصيل مجاز نيست. در موارد استثنايي، اخذ تصميم به عهده كميسيون موارد خاص دانشگاه مي­باشد.

تبصره 2:

مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي­شود.

تبصره 3:

درخواست مرخصي بايد دو هفته قبل از شروع نام­ نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه تسليم و پس از كسب موافقت مدير گروه و دانشكده مربوط به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ارايه گرديده و موافقت كتبي آن شورا كسب گردد. موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي­گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود. عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو مي­باشد.

تبصره 4:

حذف كليه درس­هاي اخذ شده در يك نيم سال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 5 :

دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته­هاي علوم پزشكي، در صورت بارداري، مي­توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

تبصره 6 :

دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد مي­توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده 28 :

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي­شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

ماده 29 :

دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي­شوند. چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند، مي­توانند مجدداً در آزمون ورودي دوره­هاي دكتري تخصصي (Ph.D.) شركت نمايند. (دانشجوي محروم از تحصيل نمي­تواند در آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D.) رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت قبولي در آزمون، واحدهاي درسي قبلي آنها، در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D.)پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي­شود. ارزيابي درس­ها و تطبيق واحدها توسط گروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي­شود و به ازاي هر 10 واحد از درس­هاي پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در مرحله آموزشي، كاسته مي­شود.

پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:

1- واحد آموزش قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون دكتري تخصصي (Ph.D.) باشد.

3- برنامه­هاي درسي اجرا شده، مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي يكي از دو وزارتخانه ذكر شده در بند يك باشد.

4- محتواي درس­هاي گذرانده شده يا درس­هاي رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط، بايد حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از آن درس­ها از 15 كمتر نباشد.

 

فصل نهم: ساير مقررات

ماده 48 :

انتقال، تغيير رشته و جابجايي در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) ممنوع است.

ماده 49 :

در صورتي كه ارائه برخي از درس­ها، در يك رشته و در يك زمان معين، در دانشگاه مبداء، ممكن نباشد، دانشجو مي­تواند، آن درس­ها را با موافقت استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، به صورت مهمان در دانشگاه ديگري كه مجري دوره است بگذراند. در اين حال كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است. تعداد واحدهاي درسي دانشجوي مهمان در يك يا چند دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي درسي مرحله آموزشي تجاوز نمايد.

ماده 50 :

دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) بايد به صورت تمام وقت و منطبق با شرايط زير به تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي اين دوره برخوردار شود.

1-50- تحصيل در مقطع دكتري (Ph.D.) تمام وقت مي­باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

2-50- حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربيان گروه­هاي آموزشي ذيربط است.

3-50- مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است. بديهي است دانشجو تابع قوانين و مقررات اداري حضور و غياب دانشگاه مي­باشد.

4-50- كليه دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) اعم از بورسيه، مأمور آموزشي و آزاد مي­توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نيست.

5-50- دريافت كمك هزينه تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي در پايان هر ماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي گروه آموزشي ذيربط است.

6-50- گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گزارش نمايد.

7-50- در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد، از سوي گروه آموزشي، به عنوان متخلف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت اقدام قانوني معرفي مي­گردد.

ماده 51 :

پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) كه براساس مفاد تبصره 2 ماده 25 آن آئين­نامه از فرصت اضافي براي ادامه تحصيل استفاده نمايند، مطابق نظر شوراي آموزشي دانشگاه مي­باشد وليكن اگر براساس راي كميسيون موارد خاص دانشگاه، طول دوره تحصيلي دانشجو اضافه بر سقف مجاز در تبصره 2 ماده 25 اين آيين­نامه اضافه شود، پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجو در طول اين مدت ممنوع است و اخذ شهريه از دانشجو يا عدم اخذ شهريه از او، در طول اين مدت با توجه به نظر شوراي آموزشي دانشگاه مي­باشد.

ماده 52:

دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) با نظر گروه آموزشي مربوط در هر نيمسال تحصيلي، جهت كسب مهارت تدريس، حداكثر سه واحد درسي را بايد تدريس نمايد.

ماده 53:

ضوابط برگزاري و انعقاد قرارداد دوره­هاي مشترك دكتري (Ph.D.)رشته­هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، داروسازي و دندانپزشكي دانشگاه­هاي علوم پزشكي داخل با دانشگاه­ها و مؤسسات علمي معتبر خارج مطابق آئين­نامه مربوط مصوب هجدهمين جلسه شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي مورخ 11/3/81 مي­باشد.

ماده 54:

آيين­نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) در 9 فصل و 54 ماده و 54 تبصره در سي­وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي مورخ 29/8/86 به تصويب رسيد. اين آيين­نامه در همه دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور جهت دانشجويان ورودي سال تحصيلي 88-87 و به بعد لازم الاجرا است. و از تاريخ ابلاغ آن، آيين­نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين­نامه لغو مي­گردد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي­تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 88-87 را با آيين­نامه جديد تطبيق داده و براساس آن اين دانشجويان را فارغ التحصيل نمايد.

 

فصل هشتم: مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه

ماده 30:

در مرحله پژوهشي علاوه بر استاد راهنماي تحصيلي، جهت راهنمايي دانشجو در فعاليت­هاي پژوهشي و تدوين پايان نامه، استاد راهنماي پژوهشي انتخاب مي­شود.

ماده 31:

استاد راهنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجو، موافقت استاد تائيد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده انتخاب مي­شود.

تبصره 1:

دانشجو موظف است از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي تا حداكثر پايان نيمسال سوم استاد راهنماي پژوهشي خود را انتخاب كند.

تبصره 2:

انتخاب استاد راهنماي تحصيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي وي بلامانع است.

ماده 32:

استاد راهنماي پژوهشي بايد داراي مدرك دكتري تخصصي (Ph.D.) يا تخصصي باليني و يا دكتري (Ph.D.)پژوهشي با مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره­هاي تحصيلات تكميلي بوده و در اين مدت حداقل دو پايان­نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان نامه (Ph.D.) را مشاوره كرده باشد.

ماده 33:

استاد راهنماي پژوهشي ترجيحاٌ بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود. در موارد خاص با تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، انتخاب استاد راهنماي پژوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور در ماده 32 از ميان اعضاي هيات علمي، خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو بلامانع است.

تبصره:

در موارد استثنايي، به پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، انتخاب بيش از يك نفر (علاوه بر استاد راهنماي پژوهشي منتخب مطابق مفاد ماده 31) به عنوان استاد راهنماي پژوهشي بلامانع است.

ماده 34:

استاد راهنماي پژوهشي لازم است با توجه به امكانات پژوهشي موجود، كار تحقيقاتي دانشجو را به نحوي هدايت كند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشكلات موجود بايد به موقع به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده گزارش شود.

ماده 35:

تعداد پايان­نامه هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي مي­تواند همزمان هدايت آن­ها را بر عهده داشته باشد، يكي از موارد به شرح زير است:

الف – دو پايان­نامه دكتري تخصصي (Ph.D.)

ب- يك پايان­نامه دكتري تخصصي (Ph.D.) و سه پايان­نامه كارشناسي ارشد

ج- در شرايط استثنايي تصميم­گيري در خصوص هدايت همزمان پايان­نامه­ها بيش از هر يك از موارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي عضو هيات علمي و رعايت عدالت مي­باشد.

تبصره:

راهنمايي پايان­نامه­هاي دوره دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان­نامه كارشناسي ارشد محسوب مي­شود.

ماده 36:

به پيشنهاد استاد راهنماي پژوهشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، يك تا سه نفر از اعضاي هيأت علمي و يا از صاحب­نظران و محققان برجسته، به عنوان استاد مشاور تعيين مي­شود.

تبصره:

استادان مشاور بايد داراي مدرك دكتري تخصصي (Ph.D.) و يا تخصصي باليني و يا دكتري (Ph.D.) پژوهشي با حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشند. براي صاحب­نظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دكتري تخصصي (Ph.D.) الزامي است.

ماده 37:

استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي موظف هستند ساعاتي از هفته را براي راهنمايي دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع دهند.

تبصره:

ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پايان­نامه دانشجو اختصاص مي­دهد بايد حداقل 8 برابر تعداد واحد پايان ­نامه در هر نيمسال باشد.

ماده 38 :

تمام فعاليت­هاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين پايان­نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنماي پژوهشي صورت گيرد. دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كند نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد.

ماده 39:

استاد راهنماي پژوهشي موظف است در هر مرحله از تحقيق و حداقل هر شش ماه يك نوبت گزارشي مكتوب از پيشرفت كار دانشجو را از وي درخواست كند. اين گزارش پس از تائيد استاد راهنماي پژوهشي از طريق گروه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تسليم مي­شود و با حضور دانشجو و استاد راهنماي پژوهشي در جلسه­اي كه اعضاي آن توسط همين شورا تعيين مي­گردد، مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 40:

موضوع پايان­نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) توسط دانشجو تعيين، و چارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص و از طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه شود. شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان­نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابلاغ نمايند.

تبصره:

در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه، پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع مي­باشد. عدم ثبت عنوان موضوع پايان­نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصيل دانشجو تلقي مي­شود و در اين صورت دانشجو اخراج خواهد شد.

ماده 41:

ثبت نام و اخذ واحد پايان­نامه و تدوين پايان­نامه در مرحله پژوهشي، پس از اعلام قبولي دانشجو در امتحان جامع، صورت مي­گيرد.

تبصره:

دانشجو پس از انتخاب واحد پايان­نامه، تا زماني كه آن­ را به پايان نرسانده، موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال­هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. در اين حال نمره پايان­نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو مي­شود.

ماده 42 :

تعداد واحدهاي پايان­نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي، مطابق برنامه آموزشي مربوط مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي حداقل 16 و حداكثر 30 واحد است. در هر حال، مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) نبايد از 42 واحد كمتر و از 50 واحد بيشتر باشد.

ماده 43:

بعد از تكميل و تدوين پايان­نامه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعلام مي­كند و پس از تائيد كتبي حداقل يكي از اعضاي هيأت داوران، مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه، دانشجو موظف است در جلسه­اي كه زمان آن را گروه آموزشي مشخص و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تائيد مي­نمايد، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در آيين­نامه دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) از پايان­نامه خود دفاع نمايد.

تبصره 1:

زمان دفاع از پايان­نامه بايستي حداقل يك سال از زمان ثبت نام و اخذ پايان­نامه گذشته باشد.

تبصره 2:

تائيد استاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان­نامه درج شود.

تبصره 3:

كيفيت علمي و صحت مطالب پايان­نامه دانشجو بايد قبل از دفاع، توسط استاد راهنماي پژوهشي تائيد و به اطلاع شوراي تحصيلات تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود.

تبصره 4:

دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع، در حضور استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان ذي ربط، موضوع تحقيق خود را تشريح نمايد.

تبصره 5:

دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) هنگامي مجاز به دفاع از پايان­نامه تحقيقاتي خود مي­باشد كه حداقل يك مقاله به زبان انگليسي از كار تحقيقاتي در رشته مربوطه خود و مرتبط با موضوع پايان­نامه را به عنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي– پژوهشي داخلي يا خارجي به چاپ رسانده و يا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشد.

ماده 44:

هيات داوران متشكل از استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي و مشاور و چهار عضو هيات علمي دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره تحصيلات تكميلي كه با پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعيين مي­شوند، مي­باشد.

تبصره 1:

حداقل يك نفر از اعضاي هيات داوران بايد داراي درجه دانشياري يا بالاتر باشد.

تبصره 2:

دو نفر از اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاه و موسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب­شونده و مرتبه علمي يكي از اين دو نفر در صورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.

تبصره 3:

يك نفر از اعضاي هيات داوران با حكم رسمي از معاون آموزشي دانشگاه به عنوان نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه شركت مي­كند.

ماده 45:

جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنماي پژوهشي و با حضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران رسميت مي­يابد. دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و پايان­نامه خود را ارايه نموده و از آن دفاع نمايد.

ماده 46:

هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان­نامه امتياز آن را با تاكيد بر رتبه به شرح زير سطح بندي مي­نمايد.

رتبه

نمره

عالي

20-19

بسيار خوب

99/18-18

خوب

99/17-5/16

قابل قبول

49/16-15

غير قابل قبول

كمتر از 15

 

 

تبصره:

رتبه و نمره پايان­نامه در كارنامه ثبت مي­شود ولي در ميانگين كل محاسبه نمي­گردد.

ماده 47:

ملاك تصميم­گيري در خصوص نمره پايان­نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هيأت داوران است.

تبصره:

در صورتي كه پايان­نامه از نظر هيأت داوران غير قابل تشخيص داده شود، دانشجو مي­تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند. پايان­نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي­كند از آن دفاع نمايد. دانشجويي كه در فرصت­هاي تعيين شده نتواند از پايان­نامه خود دفاع نمايد از تحصيل محروم شده و مدرك و سوابق تحصيلي دريافت نمي­كند.