شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  شورای دانشکده تغذیه و علوم غذایی

برنامه هفتگي جلسات دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

نام شورا

زمان

آموزش و تحصیلات تکمیلی و پژوهش

پنجشنبه 12-10

ستاد شاهد و ایثارگران

چهارشنبه 12-10

هسته مشاوره

سه شنبه 12-10

استاد راهنما

دوشنبه 12-10


دكتر علی احسانی