يکشنبه 6 خرداد 1397 _ _ 16 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معاونین سابق تحقیقات و فناوری دانشکده
 

 دکتر علیرضا استاد رحیمی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه
تاریخ تصدی : قبل از سال 85
دکتر بهرام پورقاسم گرگری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه
تاریخ تصدی : از سال 85 تا اسفند 90
دکتر محمد علیزاده معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه
تاریخ تصدی : از اسفند 90 تا تیر 92
دکتر بهرام پورقاسم گرگری معاون تحقیقات و فناوری دانشکده تغذیه و علوم غذایی
تاریخ تصدی : از سال 92 تا آذرماه 95