چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برنامه های کلاسی و امتحانی - نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95


برنامه امتحانی

برنامه امتحانی رشته های کارشناسی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95- کلیک نماید

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی تغذیه نیمسال دوم سالتحصیلی 96 –  95 -
 کلیک نمایید

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی علوم و صنایع غذایی نیمسال دوم سالتحصیلی 96 –  95 - کلیک نمایید

برنامه امتحانی دانشجویان ارشد نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95- کلیک نمایید

ب
رنامه امتحانی دانشجویان دکترا نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95- کلیک نمایید


برنامه هفتگی

برنامه کلاسی رشته کارشناسی تغذیه در نیمسال دوم 96 –95
کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی در نیمسال دوم 96 –95کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه  نیمسال دوم 96 –95
دانشجویان مرتبط با رشته –کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه  نیمسال دوم 96 –95دانشجویان غیر مرتبط با رشته – کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی  نیمسال دوم96 – 95 –  کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه نیمسال دوم 96–95 دانشجویان مرتبط با رشته – کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه  نیمسال دوم 96 – 95 دانشجویان غیر مرتبط با رشته – کلیک نمایید 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه  نیمسال دوم 96–95 رشته مرتبط – کلیک نمایید  

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه  نیمسال دوم 96 –95 رشته غیر مرتبط– کلیک نمایید
 

برنامه کلاسی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیمسال دوم 96 –95 – کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه  نیمسال دوم سال تحصیلی 96– 95
کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی نیمسال دوم سال تحصیلی 96– 95 کلیک نمایید

برنامه کلاسی رشته دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه نیمسال دوم سال تحصیلی 96– 95 کلیک نمایید