چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رشته های کارشناسی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 
  

رشته

مقطع تحصیلی

واحدهای

مشاهده

 مشاهده

برنامه

برنامه

دانشجو

تغذیه

کارشناسی

درسی

 جزئیات 

 انتخاب واحد

هفتگي

امتحانی

دانشجو

علوم و صنایع غذایی کارشناسی درسی  جزئیات انتخاب واحد

هفتگی

امتحانی

دانشجو