چهارشنبه 2 اسفند 1396 _ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر پورقاسم گرگری شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 33362117 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : انفورماتیک
اسامـی افــــراد : خانم مهندس یدرنجی شماره داخلــی : 328
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : آقای قاسمی شماره داخلــی : 236
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : آقای محمدرضا رضائی نیا شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 33376229 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : سمعی بصری
اسامـی افــــراد : آقای سلیمی شماره داخلــی : 232 - 329
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور عمومی
اسامـی افــــراد : آقای رحمانپور شماره داخلــی : 208 - 316
شماره مستقیم : 33379084 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : آقای جلیل زاده شماره داخلــی : 227
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : آقای قربانزاده شماره داخلــی : 227
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : آقای حافظ گنجه ای شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 33370012 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : آقای فکور شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 33340634